Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA u Bela Crkva (Poslato na 28-06-2023)

BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA
26340 Bela Crkva, Jovana Cvijića 11 tel.013/853-476
Direktor
na period od 4 godine
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br.88/2017, 27/2018 – drugi zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), i to: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica i rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protivpravnog saobraćaja i protiv čovečnosti drugih dobara zaštićenih međunarodni pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa Zakonom utvđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidat podnosi dokaze o ispunjenosti uslova, kao i biografiju s predlogom radne biografije, predlog programa rada škole i dokaz o rezulatatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika u slučaju reizbora), osim dokaza o ispunjavanju uslova psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima koji se pribavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva Prosvete, Nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavlјaju svu potrebnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana raspisivanja i objavlјivanja konkursa u u publikaciji „Poslovi” NSZ. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane Školskog odbora.


Skoro postavljeni poslovi BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 181 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters