Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od četiri godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “PAJA JOVANOVIĆ“ u Bela Crkva (Poslato na 28-06-2023)

OSNOVNA ŠKOLA “PAJA JOVANOVIĆ“
26300 Vršac, Školski trg 3 tel. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com
Direktor
na period od četiri godine
USLOVI: Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane članom 122, člana 139 i 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/21) i uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ 108/2015) i to: 1. odgovarajuće visiko obrazovanje za nastavnika u osnovnoj školi, odnosno pedagoga ili psihologa, stečeno na: A) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) studije drugog stepena iz naučne oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti pedagoških nauka. Ovo lice mora imati završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajućih predmeta; B) na osnovnim studijama u trajanju najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. dozvola za rad, odnosno položen ispit za nastavnika ili stručnog saradnika; 3. obuka ili položen ispit za direktora ustanove: izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost; 4. najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 5. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 6. da lice nije osuđivano pravosnažnom sudskom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela protiv primanja i davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobra zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 7. državlјanstvo Republike Srbije; 8. znanje srpskog jezika. Kandidat, nastavnik razredene nastave, mora imati odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku ili imati položen ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; kandidat nastavnik ili stručni saradnik mora imati stečeno srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, ili imati položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu: biografiju, sa kratkim pregledom kretanja u službi, stručnim i organizacionim sposobnostima; diplomu o stečenoj stručnoj spremi; overen prepis / fotokopija, kandidati koji su stekli obrazovanje po propisima o visokom obrazovanju počev od 10.09.2005. godine podnose overenu fotokopiju diplome i osnovnih i master studija; uverenje o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu; overen prepis / fotokopija; potvrdu da kandidat ima najmanje osam godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja: potvrda sadrži podatak o radnom stažu i poslovima koje je lice obavlјalo; ako kandidat nije u radnom odnosu, potvrdu izdaje ustanova u kojoj je kandidat stekao radno iskustvo u oblasti obrazovanja i vaspitanja; uverenje o državlјanstvu; original-overen prepis / fotokopija; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima; uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga; uverenje izdato od nadležne policijske uprave o kaznenoj evidenciji za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; uverenje privrednog suda da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti; izvod iz matične knjihe rođenih; dokaz / uverenje o savladanoj obuci ili položenom ispitu za direktora škole (prijava koja ne sadrži ovo uverenje ili dokaz neće se smatrati nepotpunom, a ukoliko kandidat bude izabran biće u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za direktora škole); dokaz da kandidat zna srpski jezik ukoliko obrazovanje nije završio na srpskom jeziku(potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je položio ispit iz srpskog jezika); ukoliko se na konkurs prijavlјuje lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora ustanove, dužno je da dostavi rezultate stručno pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora, odnosno potvrdu nadležne školske uprave da u toku njegovog mandata nije vršen stručno pedagoški nadzor, ukoliko istu ne poseduje. Sva zahtevana dokumentacija podnosi se u originalu ili overenom prepisu / fotokopiji. Datum izdavanja uverenja i potvrde ne sme biti stariji od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa. Fotokopije dokumenata koja nisu overena od strane nadležnog organa neće se uzeti u razmatranje Rok za prijavu na konkurs iznosi 15 dana od dana od objavlјivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o kandidatu: ime, prezime, adresu prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon i adresu elektronske pošte ukoliko je kandidat poseduje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona 839-853. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova se dostavlјaju u zatvorenim kovertama na adresu škole, sa naznakom „Konkurs za direktora škole”.


Pregledano: 310 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters