Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA u Bela Crkva (Poslato na 28-06-2023)

BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA
26340 Bela Crkva, Jovana Cvijića 11
Nastavnik engleskog jezika
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove utvrđene čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), i to: a) koji je stekao obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 04/2022 ZUOV); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državlјanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa kandidati prilažu: izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), uverenje o državlјanstvu (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), overene fotokopije diplome o završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavlјen (ne starije od 6 meseci), biografiju u štampanom obliku, verenje nadležne policijske uprave da protiv lica nije izrečena pravosnažna presuda. Dokaz o ispunjavanju uslova psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima koji se pribavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu.


Skoro postavljeni poslovi BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 245 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters