Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva i odsustva radi nege dete Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “BORA STANKOVIĆ” u Vranje (Poslato na 05-07-2023)

OSNOVNA ŠKOLA “BORA STANKOVIĆ”
17500 Vranje, selo Tibužde bb. tel. 017/441-793
Sekretar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa
porodilјskog odsustva i odsustva radi nege deteta
USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27-2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020) i to: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državlјanstvo Republike Srbije; 5. da znaju jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavlјaju školi. Uz prijemni formular kandidati dostavlјaju sledeću dokumentaciju: biografiju kandidata, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (ukoliko je kandidat završio obrazovanje po propisima koji važe od 10. septembra 2005. godine, dostavlјa overenu kopiju diplome osnovnih studija i overenu fotokopiju diplome master studija), uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige (original ili overena kopija), uverenje o neosuđivanosti (izvod iz kaznene evidencije MUP-a Srbije, original ili overena kopija ne starija od 6 meseci). Dokaz o znanju srpskog jezika se dostavlјa samo ako obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Odluku o izboru kandidata doneće konkursna komisija nakon dobijanja rezultata psihološke procene kandidata u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Prijavu na konkurs za sekretar skole kandidati mogu dostaviti lično upravi škole, ili poslati na adresu OŠ ”Bora Stanković” u Tibuždu bb., 17 500 Vranje, u roku od 8 dana od objavlјivanja oglasa u publikaciji”Poslovi”. Neblagovremeno podnete prijave i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. Informacije povodom konkursa mogu se dobiti na telefon: 017/441-793.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 1472 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters