Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto upisničar u zvanju referent Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU u Obrenovac (Poslato na 19-07-2023)

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, Aleksandra Ace Simovića 9a, Obrenovac.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto upisničar u zvanju referent

Opis poslova: Upisničar vodi upisnike, evidentira kretanje predmeta, obeležava nomenklaturne znake na popisu spisa, uvodi i razvodi predmete u upisniku, vodi registar upisnika, sređuje i arhivira završene predmete, sastavlja statističke preglede po upisnicima i popunjava statističke upitnike, vodi odgovarajuće dostavne knjige i knjige ekspedicije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog nadređenog.

Uslovi: III ili IV stepen srednje školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno.

III Opšti uslovi za zaposlenje za sva radna mesta: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (član 45. stav 1. Zakona o državnim službenicima).

IV U izbornom postupku konkursna komisija će proveriti opšte i posebne funkcionalne kompetencije i ponašajne kompetencije, nakon čega će komisija obaviti razgovor sa kandidatima, po sledećim fazama:

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i to:
• organizacija i rad državnih organa Republike Srbije ( provera će se vršiti pisanim testom);
• digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru);
• poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Posebne funkcionalne kompetencije koje će se proveravati u izbornom postupku su:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada javnotužilačke pisarnice: poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada tužilaštva (test u pisanoj formi),
- Poznavanje propisa iz delokruga radnog mesta: Zakon o javnom tužilaštvu, Pravilnik o upravi u javnom tužilaštvu, Zakon o državnim službenicima, poznavanje propisa kojim se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu (test u pisanoj formi),
- Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta: poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa bitnih za obavljanje poslova radnog mesta upisničar (usmena provera - razgovor sa kandidatom).

Ponašajne komptetencije:
Nakon provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija sprovešće se provera ponašajnih kompetencija, i to: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet - proveru vrši diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa kandidatom:
Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatom koji podrazumeva razgovor sa kandidatom u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.

Sve navedene kompetencije konkursna komisija će proveriti u roku od dva meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija biće objavljena na internet stranici tužilaštva https://obrenovac.ojt.rs. O datumu i mestu provere funkcionalnih kompetencija kandidati će biti naknadno obavešteni, na način na koji su se odlučili da primaju obaveštenja u vezi sa konkursom. Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka.

V Mesto rada: Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, Aleksandra Ace Simovića 9a, Obrenovac.

VI Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, ulica Aleksandra Ace Simovića broj 9a, Obrenovac, sa naznakom: „Za javni konkurs”.

VII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Daliborka Novaković, kontakt telefon: 011/8722-482.

VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijava na konkurs u državnom organu sadrži: podatke o konkursu; lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo u struci, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa. Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu https://obrenovac.ojt.rs ili u štampanoj verziji u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu u Ul.Aleksandra Ace Simovića br.9a, Obrenovac. Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način na koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs su: pisani dokaz o znanju rada na računaru. Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost”, osim ako konkursna komisija odluči da priloženi dokaz ne može da se prihvati kao dokaz kojim se kandidat oslobađa provere ove kompetenicije.

X Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom pozvaće se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze. Potrebno je da se učesnik konkursa u prijavi na konkurs izjasni za koju od predviđenih mogućnosti se opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi evidencija po službenoj dužnosti ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenta o kojima se vodi evidencija po službenoj dužnosti su: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uverenje da nije osuđivan. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu https://obrenovac.ojt.rs.

XI Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomene: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu trajanju od šest meseci. Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit ,ali je dužno da ga položi u propisanom roku .Položen državni stručni ispit nije uslov, niti je prednost za zasnivanje radnog odnosa. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, na portalu e-uprave, kao i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU


Pregledano: 309 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters