Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tužnlački pomoćnik - tužilački saradnik u zvanju savetnika Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BORU u Bor (Poslato na 19-07-2023)

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Osnovno javno tužilaštvo u Boru, 19210 Bor, Moše Pijade 3.

Radno mesto koje se popunjava:

Tužnlački pomoćnik – tužilački saradnik u zvanju savetnika

Opis poslova: Pomaže javnom tužiocu u radu, prati sudsku praksu, izrađuje tužilačke akte, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalisgičkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje šest meseci radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog isgita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Faze izbornog postupka: Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

1. Provera opštih funkcionatnih kompetencija: svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa); – digitalna pismenost (provera će se rešavanjem zadataka vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru); – poslovna komunikacija ( provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompentencije „digitalna pismenost”, ako kanditat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – ,.digitalna pismenost”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru) dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Boru. Provera svake od opštih funkcionalnih kompeteicija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri odrđene kompetencije, isključuje se iz daljeg izbornog postupka. Nakon izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetenija: Posebne funkcionalne kompetencije proveravaju se pisanim i usmenim putem. Posebne funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku su: Posebna funkcionalna kompetencija – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih odluka i drugih akata – iroveravaće se pisanim putem; Posebna funkcionalna kompetencija – veština zastupanja na glavnom pretresu u krivičnim i u drugim postupcima pred nadležnim sudom – proveravaće se usmenim putem, razgovorom sa kandidatom; Posebna funkcionalna kompetencija – veština upravljanja pretkrivičnim postupkom proveravaće se usmenim putem, razgovorom sa kandidatom.
Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora a kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno, zaokružiti samo jedan odgovor. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Vreme izrade testa je 1 (jedan) čas. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova radnog mesta. Vreme za pripremu zadatka je 15 (petnaest) minuta. Nakon izveštaja o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera ponašajnih kompetencija.

3. Provera ponašajnih kompentencija: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se pisanim putem – upitnik ili usmeno -intervju i istu će vršiti diplomirani psiholog. Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere ponašajnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru ponašajnih kompetencija, pristupa se fazi u kojoj se sprovodi Intervju sa komisijom.

4. Intervju sa Komisijom i vrednovanje kanditata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Komisijom (usmeno). Mesto rada: Osnovno javno tužilaštvo u Boru. Moše Pijade br. 3.

Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Opšti uslovi za zaposlenje: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima).

Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava za javni konkurs podnosi se na obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Boru: (https://bor.ojt.rs./) ili u štampanoj verziji u Pisarnici Osnovnog javnog tužilaštva u Boru ul. Moše Pijade br. 3; Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan.
Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno isukstvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima;

Prijava na javni konkurs se može podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Boru, ul.Moše Pijade broj 3, 19210 Bor; Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Datum i mesto provera kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojevi telefona, ili e-mail adrese) koje su naveli u prijavi. Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, ul. Moše Pijade broj 3, 19210 Bor. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka, obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Opšti, ostali dokazi koje prilažu samo kanditati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Komisijom: 1. biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; 2. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 3. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; 4. original ili overena fotokopija diplome ili uverenje kojom se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; 5. original ili overna fogokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; 6. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rešenje, i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom sgručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); 7. original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; 8. original uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci); 9. drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama; 10. Obrazac 1 – Izjava kojom se kandidag opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešelje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Odredbom članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evndencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama po kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Osnovno javno tužilaštvo u Boru će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu Obrazac 1, koja predstavlja sastavni deo obrasca prijave na konkurs za radno mesto kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana. Kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa konkursnom komisijom, pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresi navedenoj u oglasu. Za sve dokaze koji se prilažu u fotokopiji, fotokopija mora biti overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kalcelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Rok za podnošenje dokaza: Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je: 8 ( osam ) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.
Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima postupka čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Boru ul. Moše Pijade br. 3. Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje navedu u svojim obrascima prijave. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim prijavama. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavjavljuje se na internet prezentaciji ovog tužilaštva, prema šiframa njihove prijave.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 12 do 14 časova: tužilački pomoćnik, tel. 030/422-290.

Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijava na konkurs šalje se na adresu Osnovno javno tužilaštvo u Boru ul. Moše Pijade br. 3, sa naznakom “Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta Tužilački saradnik” ili neposredno predaje u sedištu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru ul. Moše Pijade br. 3.

Napomene: Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje; Obrazac prijave na konkurs, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Boru; Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije; Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije isključuju se iz daljeg izbornog postupka; Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona;
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru; Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacnonalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisans uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Pregledano: 605 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters