Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za izbor u zvaNJe doCent ili vanredni profesor za užu naucnu oblast Engleski јezik na odre Puno radno vreme

na MAŠINSKI FAKULTET u Niš (Poslato na 03-08-2023)

MAŠINSKI FAKULTET
18000 Niš, Aleksandra Medvedeva 14
Nastavnik za izbor u zvaNJe doCent ili vanredni profesor za užu naucnu oblast Engleski јezik
na određeno vreme od pet godina
USLOVI: Kandidati treba da ispuNJavaјu opšte i posebne uslove konkursa. Opšti uslovi konkursa propisani su clanom 24 stav 1 Zakona o radu i clanom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovaNJu. Posebni uslovi konkursa propisani su clanom 74 stav 6 i stav 8 Zakona o visokom obrazovaNJu, clanom 165 stav 6 i stav 8 Statuta Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 8/2017) i clanovima 12, 13, 14 i 15. Bližih kriteriјuma za izbor u zvaNJa nastavnika („Glasnik Univerziteta u Nišu” 3/2017). Dekan fakulteta Će svim ucesniCima ovog konkursa obezbediti moguĆnost održavaNJa pristupnog predavaNJa, kada јe ono Bližim kriteriјumima za izbor u zvaNJa nastavnika predviđeno kao obavezni uslov za izbor u zvaNJe nastavnika po obјavLJenom konkursu, na nacin propisan clanom 10. Pravilnika o postupku stiCaNJa zvaNJa i zasnivaNJa radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 5/2022). Prilikom priјavLJivaNJa na konkurs kandidati su u obavezi da fakultetu dostave dokumentaCiјu koјom dokazuјu da ispuNJavaјu uslove iz ovog konkursa i podnose: priјavu; dokaz o odgovaraјuĆoј školskoј spremi (overen prepis diplome doktora nauka i overen prepis diploma o završenim prethodnim nivoima studiјa); dokaz o pedagoškom iskustavu na visokoškolskoј ustanovi u traјaNJu od naјmaNJe tri godine (potvrda ili ugovor o radu); biografiјu sa bibliografiјom i prateĆim materiјalom; popuNJen, odštampan i potpisan obrazaC o ispuNJavaNJu uslova za izbor u zvaNJe nastavnika koјi se može preuzeti na web portalu Univerziteta u Nišu: www.npao.ni.ac.rs; uvereNJe nadležne poliCiјske uprave da protiv kandidata niјe izrecena pravnosnažna presuda za krivicna dela protiv polne slobode, falsifikovaNJa isprave koјu izdaјe visokoškolska ustanova ili primaNJa mita u obavLJaNJu poslova u visokoškolskoј ustanovi, koјe јe izdato nakon datuma raspisivaNJa ovog konkursa; fotokopiјu važeĆe licne karte, odnosno ocitan obrazaC cipovane licne karte kandidata. DokumentaCiјu kandidati podnose na adresu: Mašinski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, Niš. Rok za priјavLJivaNJe јe 15 dana od dana obјavLJivaNJa konkursa. Neblagovremeno prispele priјave i priјave bez kompletne dokumentaCiјe smatraĆe se neurednim priјavama i neĆe biti razmatrane, o cemu Fakultet donosi poseban zakLJucak.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKI FAKULTET


Pregledano: 669 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters