Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine -1 izvršilac Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica‚‚ u Niš (Poslato na 07-08-2023)

Republika Srbija SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “GORNjA TOPONICA” Broj: 03-5308/2 04.08.2023. godine Gornja Toponica, Niš

Na osnovu člana 37., stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samoupravne (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2019 i 58/2020- Aneks I), Kadrovskog plana za Bolnicu za 2022. godinu, broj: 112-01-64/2022-02 od 21.02.2022. godine i Odluke o potrebi za zasnivanje radnog odnosa br. 03-5308/1 od 04.08.2023. godine, a na osnovu ovlašćenja iz čl. 22. Statuta Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš, v.d. direktora specijalne bolnice raspisuje

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vreme najduže do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, za poslove – Doktor medicine -1 izvršilac

Opis poslova:

“Učestvuje u kliničkoj eksploraciji pacijenta i kontinuiranom praćenju razvoja bolesti pacijenta. Učestvuje u vizitama. Posebno se stara o opštem zdravstvenom stanju pacijenta. Pod supervizijom lekara specijaliste obavlja određene specifične medicinske intervencije i postupke. Pod supervizijom lekara specijaliste prema potrebi obavlja konsultativne preglede pacijenata van matičnog odeljenja u Bolnici i vrši kontrolne i ambulantne preglede. Učestvuje na stručnim sastancima. Odgovoran je za zakonitost svog rada, sprovođenje principa iz kućnog reda i drugih opštih akata Bolnice, odluka, stavova i zaključaka pretpostavljenih. Odgovoran je za pravilno vođenje i obradu celokupne propisane medicinske dokumentacije. Kroz istoriju bolesti prati pacijentovo stanje i verifikuje sprovođenje svih preduzetih mera i postupaka iz domena svoga rada. Navedene poslove, po nalogu direktora obavlja i u drugim organizacionim jedinicama Bolnice. Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih. Neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.”

Radni odnos se, zbog rada u psihijatriji i neposrednog kontakta sa pacijentima, zasniva sa skraćenim radnim vremenom u trajanju od 36 časova nedeljno Zaposleni ima sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Bolnice br. 03-3918/1 od 11.06.2021. godine, br. 03-4528/1 od 06.07.2021. godine, br. 03-6560/1 od 27.09.2021. godine, br. 03-7056/2 od 22.10.2021. godine, br. 03-1496/2 od 15.03.2022. godine, br. 03-4023/2 od 14.06.2022. godine, br. 03-6358/2 od 31.08.2022. godine, br. 03-7715/2 od 07.11.2022. godine, br. 03-1438/2 od 28.02.2023. godine i br.03-3895/2 od 07.06.2023. godine, koji se odnose na:

Stručna sprema /obrazovanje:

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, iz oblasti medicinskih nauka, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama, iz oblasti medicinskih nauka, u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

Dodatna znanja/ispiti:

– stručni ispit;

– licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

– diplome o stečenom obrazovanju traženog profila; – uverenja o položenom stručnom ispitu; – licence; – izvoda iz matične knjige rođenih;

- uverenja o državljanstvu;

- fotokopiju/očitanu ličnu kartu;

-potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Za navedeno radno mesto predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad- lekarsko uverenje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‘‘Gornja Toponica’‘, 18202 Gornja Toponica ili neposredno u kancelariji za prijem pošte Bolnice.

Oglas se objavljuje i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS kao i na web sajtu i oglasnoj tabli Bolnice.

Prijave koje budu podnete mimo označenog roka i bez potpune dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica” u Gornjoj Toponici, Niš, WWW.toponica.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

V.D. DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE _______________________ Dr Milan Stanojković

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

04.08.2023. – 12.08.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Niš;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:

Probni rad u trajanju od tri meseca.Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica‚‚


Pregledano: 693 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters