Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “SURČIN” u Surčin (Poslato na 16-08-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “SURČIN”
11271 Surčin, Bratstva i jedinstva 2 tel. 011/6555-774
Direktor
na period od 4 godine
USLOVI: Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove iz čl. 139 i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021): A) visoko obrazovanje: 1. na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Dužnost direktora predškolske ustanove može da obavlјa lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za vaspitača ili stručnog saradnika, dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Dužnost direktora predškolske ustanove može da obavlјa i lice koje ima: odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za vaspitača, dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje deset godina rada u predškolskoj ustanovi na poslovima vaspitanja i obrazovanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Kandidat treba da ima položen ispit za direktora (licenca za direktora). Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost, ili mu prestaje dužnost direktora. b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanja ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državlјanstvo Republike Srbije; d) da zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.
OSTALO: Kandidat koji se prijavlјuje na radno mesto direktora popunjava prijavni formular (obrazac na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidat uz prijavni formular treba da dostavi: biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i pregledom programa rada ustanove, dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome), dokaz o položenom ispitu za licencu (original ili overenu fotokopiju), dokaz o znanju srpskog jezika (dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, u tom slučaju kandidat dostavlјa pisani dokaz da je položio srpski jezik po programu visokoškolske ustanove - original ili overenu fotokopiju), potvrdu o radnom stažu - najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, shodno članu 140 stav 1 i 2 ili najmanje 10 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, shodno članu 140 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/20 i 129/21) (original), dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje / potvrda iz MUP-a i uverenje nadležnog suda, ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija), dokaz da je državlјanin Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju - ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju - ne starije od šest meseci), fotokopiju lične karte, dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - dostavlјa kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu (original ili overena fotokopija), dokaz o obuci i položenom ispitu za direktora ustanove (original ili overenu fotokopiju), prijava koja ne sadrži dokaz o položenoj obuci i ispitu za direktora neće se smatrati nepotpunom, pa će izabrani kandidat biti u obavezi da položi ispit za direktora u zakonskom roku, komisija će ceniti i dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika), kandidat koji je predhodno obavlјao dužnost direktora predškolske ustanove dužan je da dostavi dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja. Kandidat potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјa ustanovi na navedenu adresu, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o kandidatu (ime, prezime, adresa prebivališta, kontakt telefon). Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti, preporučeno poštom na: Predškolska ustanova „Surčin” u Surčinu, Maršala Tita broj 20, 11272 Dobanovci, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora predškolske ustanove”, ili lično radnim danom od 8.00 do 16.00 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Predškolska ustanova nema obavezu da prijavlјenom kandidatu vraća dokumentaciju. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na broj telefona: 011/6555-774.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “SURČIN”


Pregledano: 475 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters