Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu naučnu oblast Informaciono-komunikacioni sistemi u zvanju vanrednog profesora na o Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 17-08-2023)

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
Nastavnik za užu naučnu oblast
Informaciono-komunikacioni sistemi u zvanju vanrednog profesora na određeno
vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
OSTALO: Priložiti: prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže naučne oblasti i datum objavlјivanja konkursa); kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); overene kopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoima studija. za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; kopiranu ili očitanu ličnu kartu; potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada – mišlјenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; kopije objavlјenih naučnih, odnosno stručnih radova u naučnim časopisima, zbornicima ili saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, odnosno priznatih umetničkih ostvarenja, originalnih stručnih ostvarenja (projekata, studija, patenata, originalnih metoda i sl.) objavlјenih udžbenika, monografija, praktikuma ili zbirki zadataka, za užu naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast za koju se bira; dokaze o rukovođenju ili učešću u naučnim, odnosno umetničkim projektima, ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešću u završnim radovima na specijalističkim, master i dokotorskim akademskim studijama. Za izbor u zvanje: vanrednog ili redovnog profesora priložiti i: popunjen elektronski obrazac: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf na sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https://www.uns. ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/ send/45-izbor-u-zvanje/261-obrazac-izbor-u-zvanje Kandidat isti treba da pošalјe ne e-mail: opstaftn@uns.ac.rs i to u roku predviđenom za prijavu kandidata. Za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravlјanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za izbor u zvanje redovnog profesora, kao dokaze o citiranosti obavezno je dostaviti potvrdu Matice srpske, pored koje kandidat može dostaviti i druge dokaze (naučne radove u kojima se vidi citiranost, odštampanu listu citata sa Scopus-a i sl.). Ako je naučni rad koji predstavlјa uslov za izbor u zvanje nastavnika u štampi, neophodno je da autor priloži potvrdu uredništva časopisa sa podacima o nazivu članka, autorima i završenom procesu recenziranja. Prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 280 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters