Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (do povratka zaposlenog s Puno radno vreme

na PU “ČAROLIJA” u Vršac (Poslato na 17-08-2023)

PU “ČAROLIJA”
26300 Vršac, Đure Jakšića 3 tel. 013/831-700
Sekretar
na određeno vreme, radi zamene odsutnog
zaposlenog preko 60 dana (do povratka zaposlenog sa bolovanja)
USLOVI: da kandidat ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 ovog zakona, savladan program obuke i dozvolu za rad sekretara. Sekretar koji ima položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit, smatra se da ima licencu za sekretara. Licenca za sekretara oduzima se sekretaru koji je osuđen pravosnažnom presudom za povredu zabrane iz čl. 110-113 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za krivično delo ili privredni prestup u vršenju dužnosti. U radni odnos u ustanovi može da bude primlјeno lice, pod uslovima propisanim čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. U radni odnos može biti primlјen kandidat koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos, propisanim Zakonom, u skladu sa čl. 140 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 19/18, 10/19, 6/20 i 129/21). Posebni uslovi za obavlјanje poslova sekretara su visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka na studijama drugog stepena kojima se stiče odgovarajuće visoko obrazovanje (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; dokaz o stečenom obrazovanju (overeni prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja); dokaz o državlјanstvu Republike Srbije (original / overena kopija, uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci); fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original / overena kopija uverenja o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci). Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Danijela Francija, telefon: 013/831-700. Prijave treba slati na gore navedenu adresu.
Blagajnik - likvidator
USLOVI: u skladu sa čl. 154 Zakona, može biti primlјen kandidat koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisanim zakonom, u skladu sa čl. 139 Zakona: ima odgovarajuće obrazovanje: srednje obrazovanje ekonomske struke, srednja ekonomska škola, pravno-poslovna škola, IV stepen stručne spreme, znanje rada na računaru; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državlјanstvo Republike Srbije; da na srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz, odnosno uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu, dok su ostali dokazi o ispunjenosti uslova za rad sastavni deo prijave na konkurs. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunim prijavama smatraju se prijave koje sadrže: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; dokaz o stečenom obrazovanju (overeni prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja); dokaz o državlјanstvu Republike Srbije (original / overena kopija, uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci); fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original / overena kopija uverenja o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci). Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Danijela Francija, telefon: 013/831-700.


Pregledano: 1618 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters