Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ– ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ Puno radno vreme

na DZ OBRENOVAC u Obrenovac (Poslato na 11-09-2023)

На основу члана 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/19) , в.д директора Дома здрвља Обреновац расписује :

О Г Л А С
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место доктор медицине – изабрани лекар за одрасле – 3 извршиоца


• ДОКТОР МЕДИЦИНЕ– ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ – 3 три извршиоца – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
УСЛОВИ :
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :
-Пријаву са кратком биографијом
-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
-оверену фотокопију о положеном стручном испиту за доктора медицине
-извод из матичне књиге рођених
-уверење о држављанству
-Решење о упису у Лекарску комору или лиценца
Опис посла:
превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
– обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;
– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада
– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
- одговоран је за личну информисаност и примену прописа проистеклих из актуелних закона и подзаконских аката, актуелних промена истих, који се односе на функционисање Дома здравља у контексту његовог радног места
- сарађује са лекарима своје и других служби Дома здравља, са стручним сарадницима, као и са медицинским стручњацима и њиховим сарадницима са секундарног и терцијерног нивоа Система здравствене заштите
– утврђује време и узрок смрти;
Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља Обреновац ул. Војводе Мишића 231 , 11500 Обреновац , или у управу сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Дома здравља Обреновац
др Милош ПековићSkoro postavljeni poslovi DZ OBRENOVAC


Pregledano: 288 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters