Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme do kraja školske 2023/2024. godine Puno radno vreme

na PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA u Obrenovac (Poslato na 14-09-2023)

PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA
11500 Obrenovac, Miloša Obrenovića 169 tel. 011/8721-289, 011/8720-049
Pedagoški asistent na određeno vreme do kraja školske 2023/2024. godine
USLOVI: lice koje u skladu sa članom 139 i 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) ima sertifikat Ministarstva prosvete i nauke za pedagoškog asistenta - diploma ili overena kopija diplome vaspitno-obrazovne struke zanimanja vaspitač; opšta zdravstvena sposobnost-lekarsko uverenje podnosi samo izabrani kandidat; državlјanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci) i izvoda iz matične knjige rođenih; uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Testiranje kandidata u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima organizuje škola kod Nacionalne službe za zapošlјavanje, po isteku roka za prijavlјivanje. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, na broj tel. 011/8720-049.


Skoro postavljeni poslovi PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA


Pregledano: 295 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters