Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo na odre Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 14-09-2023)

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12
Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo na određeno vreme,
izborni period od 3 godine
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnika o načinu, postupku i uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za rad: VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer tehnologije i upisane master akademske studije na studijskom programu tehnološko inženjerstvo. Ostali uslovi utvrđeni su odredbama člana 83 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS”, br 44/2010) i člana 116 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru. Uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa spisak radova, kopirane strane naučnih i stručnih radova, diploma o stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (Sektor analitike Policijske uprave MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavlјaju se na adresu: Tehnički fakultet u Boru, Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavlјivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 356 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters