Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme do kraja školske 2023/2024. godine, odnosno do 31.08.2024. g Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ” u Bor (Poslato na 14-09-2023)

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ”
19210 Bor, Moše Pijade 31 tel. 030/428-881
Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja
školske 2023/2024. godine, odnosno do 31.08.2024. godine
USLOVI: lica treba da ispunjavaju sledeće uslove: stečeno srednje obrazovanje, poznavanje srpskog i romskog jezika, posedovanje sertifikata o završenoj obaveznoj obuci za pedagoškog asistenta i ispunjavanje uslova iz Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Službeni glasnik RS” br 87od 12.12.2019.), koja imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, koje uverenje dostavlјaju prilikom zaklјučenja ugovora o radu, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 tačka 3) ZOSOV. Uz prijavu na konkurs potrebno priložiti: Popunjen i odštampan prijavni formular za zvanične internet stranice MP RS: Diplomu o završenom odgovarajućem obrazovanju: Izvod iz matične knjige rođenih: Uverenje o državlјanstvu Republike Srbije: Uverenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 tačka 3) ZOSOV: Uverenje o završenoj školi romologije: Sertifikat o završenoj obaveznoj obuci za pedagoškog asistenta: Očitanu ličnu kartu ili fotokopiju iste koja nema čitač. Dokumenti ne smeju biti stariji od 6 meseci. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja u listu Poslovi. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ „Branko Radičević, Moše Pijade 31. Bor, ili dostaviti lično radnim danom do 13.00 časova. Kontakt telefon 428-881. Neblagovremene i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ”


Pregledano: 501 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters