Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač 2 izvršioca Puno radno vreme

na JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA” u Vrbas (Poslato na 14-09-2023)

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA”
21460 Vrbas, Dragana Grubića 8 tel. 021/705-100
Vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07.oktobra 2017. godine - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine; - na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje. 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad.
Spremačica
2 izvršioca
USLOVI: 1) osnovno obrazovanje, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravvom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4) ima državlјanstvo Republike Srbije 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad.
OSTALO: dokaz o ispunjenosti uslova: tač. 1), 3) -5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Javna predškolska ustanova „Boško Buha” Vrbas, Dragana Grubića 8, Vrbas, sa naznako: „Za konkurs”, ili lično, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati.


Skoro postavljeni poslovi JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA”


Pregledano: 523 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters