Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA” u Šid (Poslato na 14-09-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA”
22240 Šid, Cara Lazara 39 tel. 022/716-986
Vaspitač
USLOVI: Kandidat mora ispunjavati sledeće uslove: 1) da ima osnovno obrazovanje i to: visoko obrazovanje za vaspitača na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije), ili studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje - dokaz: original diploma i dodatak diplomi ili fotokopije overene kod javnog beležnika; 2) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje – dokaz: uverenje Osnovnog suda i MUP-a; 3) da ima državlјanstvo Republike Srbije – dokaz: original uverenje ne starije od 6 meseci; 4) da zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad – dokaz: diploma izdata na srpskom jeziku. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku potrebno je dostaviti uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; 5) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – dokaz: lekarsko uverenje. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 1)-4) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 5) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici ministarstva prosvete i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Uz prijavni formular dostaviti i kratku biografiju. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijavni formular sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti na adresu PU „Jelica Stanivuković Šilјa”, Cara Lazara 39, Šid, ili lično u ustanovu svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 716-986.


Pregledano: 602 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters