Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 15-09-2023)

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
Broj: 2575/2

Dana: 15. 09. 2023. god.


Na osnovu čl. 7. stav 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 96/2019), čl. 10. Kolektivnog ugovora Instituta za plućne bolesti Vojvodine od 30. 11. 2021. godine, Odluke direktora Instituta za plućne bolesti Vojvodine, br. 2575/1 od 14. 09. 2023. godine, u skladu sa Kadrovskim planom Instituta za plućne bolesti Vojvodine za 2022. godinu, br. 112-01-64/2022-02 od
30. 09. 2022. godine, raspisuje se

Javni oglas
za prijem u radni odnos

Oglašava se prijem u radni odnos za radno mesto

Medicinska sestra/tehničar, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog sa bolovanja dužeg od 30 dana, 1 izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Završena srednja medicinska škola, opšti smer,

Položen stručni ispit,

Licenca ili Rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati podnose:

potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom,

izjavu kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisanu,

fotokopiju diplome o završenoj školi,

fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

fotokopiju Licence ili Rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije,

fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),

fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),

dokaz o radnom iskustvu (ako ga ima) nakon položenog stručnog ispita (potvrda poslodavca ili fotokopija radne knjižice).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju prijava za oglas, imenovaće se Komisija za prijem u radni odnos.

Komisija će razmotriti sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviti razgovor, radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem u radni odnos“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za plućne bolesti Vojvodine, 21 204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana br. 4.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb stranici Instituta za plućne bolesti Vojvodine (www.institut.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat dužan je da dostavi:

Lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;

Dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B;

Uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud);

Overenu fotokopiju diplome;

Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

Fotokopiju Licence ili Rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije;

Dokaz o radnom stažu kod drugog poslodavca, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz Pokrajinskog fonda PIO);

Fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (M obrazac).


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


v.d. Direktora Instituta

Prof. dr sci. med. Ilija Andrijević

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

15.09.2023. - 23.09.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Novi Sad;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Institut za plućne bolesti Vojvodine


Pregledano: 288 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters