0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na Dom zdravlja „Doljevac“ , Doljevac u Doljevac (Poslato na 15-09-2023)

Dom zdravlja „Doljevac“ , DoljevacNa osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-64/2022-02 od 25. februara 2022. godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja o realizaciji tačke 3. kadrovskih planova zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova broj: 120-01-151/2020-02 od 31. avgusta 2023. godine koja se produžava do 30. novembra 2023. godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca broj: 681/2023 od 14. septembra 2023. godine, raspisuje se:

O G L A SZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA NAJDUŽE DO 30. NOVEMBRA 2023. GODINE, za radno mesto:

Vozač sanitetskog vozila – 1 (jedan) izvršilac u Službi za pravne, ekonomsko – finansijske i tehničke poslove Doma zdravlja „Doljevac“

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja ,,Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedena radna mesta iz stava 1. ovog Oglasa je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:

- srednje obrazovanje;

- ispunjenost zdravstvenih uslova za rad vozača profesionalca;

- vozačka dozvola ,,B” kategorije.

Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- original ili overenu fotokopiju diplome,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (kod promene prezimena)

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),

- fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,

- kratku biografiju.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme, zbog povećanog obima posla najduže do 30. novembra 2023. godine. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs - VOZAČ SANITETSKOG VOZILA - NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA NAJDUŽE DO 30. NOVEMBRA 2023. GODINE“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Direktorka Doma zdravlja Doljevac

Dr Vesna Zlatanović Mitić

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

14.09.2023. - 22.09.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Doljevac;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - III stepen (3 godina)
Obrazovanje:

Saobraćaj
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - III stepen (3 godina)
Napomena:Pregledano: 72 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters