Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magacioner/ Ekonom Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "GORNjA TOPONICA" u Niš (Poslato na 25-09-2023)

Republika Srbija SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “GORNjA TOPONICA” Broj: 03-6628/2 22.09.2023.godine Gornja Toponica, Niš

Na osnovu člana 37., stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samoupravne (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2019 i 58/2020- Aneks I), Kadrovskog plana za Bolnicu za 2022. godinu, broj: 112-01-64/2022-02 od 21.02.2022. godine i Odluke o potrebi za zasnivanje radnog odnosa br. 03-6628/1 od 22.09.2023. godine, a na osnovu ovlašćenja iz čl. 22. Statuta Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš, v.d. direktora specijalne bolnice raspisuje

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, najduže do 6 meseci, za poslove – Magacioner / Ekonom – 1 izvršilac

Opis poslova:

“ Magacioner osnovnih sredstava, sitnog inventara, potrošnog i tehničkog materijala, obavlja sledeće poslove:

Odgovoran je za pravilno i uredno uskladištenje primljene robe i čuvanje iste u ispravnom stanju, kao i vođenje propisane dokumentacije o prijemu robe. Prilikom prijema robe vodi računa o količini i vrsti isporučene robe, u skladu sa zaključenim ugovorima, njenom kvalitetu i tehničkim specifikacijama u skladu sa ugovorom. U slučaju isporuke robe koja ne odgovara ugovorenoj količini i kvalitetu, roba se ne prima u magacin, već se o tome obaveštava šef Odseka za javne nabavke i komercijalu radi reklamacije. Vodi računa o ravnomernom, periodičnom trebovanju i izdavanju iz magacina robe u skladu sa ugovorenim količinama i vremenskom periodu na koji je ugovor o javnoj nabavci zaključen. Primerak dokumentacije o primljenoj i predatoj robi predaje Odseku za javne nabavke i komercijalu u roku od 3 dana od dana prijema. Prema stanju zaliha u magacinu i uz konsultaciju glavne medicinske sestre- tehničara Bolnice, odnosno licima odgovornim za konkretnu nabavku sačinjava trebovanje potreba i isto dostavlja šefu Odseka za javne nabavke i komercijalu radi provere i izvršenja nabavke. Sva primanja i izdavanja robe iz magacina vrši na osnovu uredne dokumentacije. Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. Materijalno se duži zatečenim potošnim i tehničkim materijalom u magacinu. Usaglašava knjigovodstveno stanje sa knjigovođom do 20-og u mesecu za prethodni mesec. Vrši kompjutersku obradu podataka primljene i predate robe. Sprovodi programe radne i okupacione terapije pacijenata u saradnji i koordinaciji sa nadležnim zaposlenima koji su odgovorni za sprovođenje psihosociorehabilitacionog tretmana pacijenata. Neposredno je odgovoran rukovodiocu poslova javnih nabavki.”

Radni odnos se, zbog rada u psihijatriji i neposrednog kontakta sa pacijentima, zasniva sa skraćenim radnim vremenom u trajanju od 36 časova nedeljno. Zaposleni ima sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Bolnice br. 03-3918/1 od 11.06.2021. godine, br. 03-4528/1 od 06.07.2021. godine, br. 03-6560/1 od 27.09.2021. godine, br. 03-7056/2 od 22.10.2021. godine, br. 03-1496/2 od 15.03.2022. godine, br. 03-4023/2 od 14.06.2022. godine, br. 03-6358/2 od 31.08.2022. godine, br. 03-7715/2 od 07.11.2022., br. 03-1438/2 od 28.02.2023., br. 03-3895/2 od 07.06.2023. godine i br. 03- 5996/2 od 29.08.2023. godine, koji se odnose na stručnu spremu /obrazovanje:

– srednje obrazovanje.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

- diplome o završenoj srednjoj školi;

- izvoda iz matične knjige rođenih;

- uverenja o državljanstvu;

- fotokopiju/očitanu ličnu kartu;

-potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Za navedeno radno mesto predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad- lekarsko uverenje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‘‘Gornja Toponica’‘, 18202 Gornja Toponica ili neposredno u kancelariji za prijem pošte Bolnice.

Oglas se objavljuje na web sajtu Ministarstva zdravlja RS kao i na web sajtu i oglasnoj tabli Bolnice.

Prijave koje budu podnete mimo označenog roka i bez potpune dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš, WWW.toponica.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

V.D. DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE _______________________ Dr Milan Stanojković

Izradila: Danijela Milošević

____________________

Kontrolisala: Marija Bogićević

_____________________

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

25.09.2023. – 03.10.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Niš;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje:

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – III stepen (3 godina)
Napomena:

Probni rad u trajanju od tri meseca.Pregledano: 621 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters