Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik biologije i ekologije i zaštite životne sredine sa 60% radno Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Mladenovac (Poslato na 27-09-2023)

TEHNIČKA ŠKOLA
11400 Mladenovac, Vuka Karadžića 75 tel. / fax: 011/8231-985
Nastavnik predmetne nastave - nastavnik biologije i ekologije i zaštite životne sredine
sa 60% radnog vremena, na određeno
vreme do povratka zaposlenog sa funkcije
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to da: a) ima odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama iz „Prosvetnog glasnika”, broj 4/2022, b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) državlјanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v) g) i d) dostavlјaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) ove odluke pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu.
OSTALO: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn. gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULARZA- KONKURISANjE.doc) kandidati dostavlјaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. popunjen i odštampan prijavni formular; 2. overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 3. dokaz da kandidat ima obavezno obrazovanje iz člana 140. ovog zakona - obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (uverenje ili potvrda): za kandidate koji ovo obrazovanje ne poseduju, u skladu sa članom 142 stav 2 nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu (kandidat koji ima položen ispit za licencu, dostavlјa samo kopiju dokaza o licenci); 4. dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u uslovima iz člana 139 Zakona (original ili overena kopija); 5. uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija); 6. dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; 7. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); 8. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučivanja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 324 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters