Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠA RADOST” u Aleksandrovac (Poslato na 27-09-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠA RADOST”
37230 Aleksandrovac, Bolnička 3 tel. 037/3552-083
Direktor na period od 4 godine
USLOVI: Na konkurs mogu da se prijave lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 139 i 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS „ broj 88/2017, 27/2018 –drugi zakon i 10/2019, 27/2018-dr zakon, 6/2020 i 129/2021). Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove 1) da ima odgovarajuće obrazovanje, 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici , oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode , protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom , bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. 6) Kandidat treba da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena ( master akademske studije , master strukovne studije, specijalističke akademske studije i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10 septembra 2005 godine. Direktor može biti i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije) studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Dužnost direktora predškolske ustanove, može da obavlјa lice koje ima obrazovanje iz člana 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za vaspitača ili stručnog saradnika, dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Dužnost direktora predškolske ustanove može da obavlјa i lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za vaspitača, dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje deset godina rada u predškolskoj ustanovi na poslovima vaspitanja i obrazovanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese dokaze o ispunjavanju uslova za direktora ustanove: 1. dokaz o državlјanstvu Republike Srbije, (uverenje o državlјanstvu), 2. izvod iz matične knjige rođenih, 3. overen prepis diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju ili overenu fotokopiju diplome, 4. dokaz o posedovanju licence za rad (dozvolu za rad nastavnika/vaspitača/stručnog saradnika); 5. original ili overenu kopiju uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim i višim sudovima i javnim tužilaštvima u Republici Srbiji; 6. uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici , oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće , za krivična dela primanje ili davanje mita , za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 7. dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad u ustanovi (dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, 8. original potvrdu da ima najmanje osam/deset/godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja; 9. dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika, ukoliko je nadzor vršen ,ukoliko nije, obaveštenje da nije vršen), 10. rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja (ukoliko se na konkurs prijavi lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora ili potvrdu Školske uprave da u periodu njegovog mandata nije vršen stručno-pedagoški nadzor ustanove i ocena spolјašnjeg vrednovanja); 11. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom –lekarsko uverenje, 12. overen prepis ili overenu fotokopiju licence za direktora ustanove (ako je kandidat poseduje), 13. program rada kandidata, 14. radnu biografiju. Napred navedeni dokazi se dostavlјaju u originalu ili overenoj fotokopiji. 15. Kandidat koji se prijavlјuje na radno mesto direktora popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјa ustanovi. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti , sa naznakom ”Konkurs za direktora”. Dokumentacija se može dostaviti lično ili poštom ustanovi. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podneta u roku utvrđenom u konkursu. Kad poslednji dan za podnošenje prijave pada u nedelјu ili na dan državnog praznika, rok za prijavu pomera se za sledeći radni dan. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Pregledano: 409 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters