Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sistem administrator / savetnik; Zapisničar / referent Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU u Čačak (Poslato na 04-10-2023)

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, 32000 Čačak, Cara Dušana 8/1.

II. Radna mesta koja se popunjavaju:Sistem administrator / savetnik

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u radu Tužilaštva za elektronsku obradu, skladištenje i prenos informacija, a posebno: administracija i održavanje IKT opreme u Tužilaštvu, administracija, održavanje i zaštita sistemskog, poslovnog softvera i baza podataka Tužilaštva, održavanja internet prezentacije Tužilaštva, administracija pristupa internetu i administracija elektronske pošte, administracija i čuvanje projektno – tehničke dokumentacije iz oblasti IKT sistema, izrada i čuvanje sigurnosnih kopija baza podataka, baza elektronskih dokumenata i drugih elektronskih zapisa i istovremeno evidentiranje svih napravljenih kopija, vođenje evidencije informatičkih resursa u Tužilaštvu. Obavlja i druge poslove po nalogu Javnog tužioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja informatike ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.Zapisničar / referent

Opis poslova: Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad tužiocu kod koga je raspoređen, piše zapisnike, vrši unos teksta po diktatu i sa diktafonskih traka vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu javnog tužioca.

Uslovi: Srednja školska sprema – IV stepen društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva, položen ispit za daktilografa I-a klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.III Faze izbornog postupka:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to:
- organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa),
- digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru),
- poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena:U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost” ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu „rad na računaru”), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza odlučiti da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: (provera će se vršiti pisanim putem – testom ili usmeno, u zavisnosti od faze). Nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:
Za radno mesto sistem administrator u zvanju savetnik:
- posebna funkcionalna kompetencija za oblasti rada informatički poslovi – hardver i serverski operativni sistem (provera će se vršiti pisanim putem-testom),
- posebna funkcionalna kompetencija za oblasti rada informatički poslovi – TCP/IP i DNS (provera će se vršiti pisanim putem-testom),
- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - poznavanje relevantnih propisa, inernih procedura i drugih akata organa bitnih za obavljanje poslova radnog mesta sistem administratora (provera će se obaviti usmenim putem-razgovor sa kandidatom). Vreme izrade pisanog zadatka ne može biti duže od jednog sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od pola sata.
Radno mesto zapisničar u zvanju referent:
- posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada pisarnice u javnom tužilaštvu – poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju javnog tužilaštva (provera će se vršiti putem pisanog testa)
- posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada – posedovanje veštine kucanja (provera se vrši praktičnim radom na računaru tako što će član komisije glasno diktirati javnotužilački akt (odluku) koju će kandidat kucati na računaru. svi kandidati će raditi isti akt (odluku).
- posebna funkcioanlna kompetencija u oblasti rada – posedovanje znanja i veština pripreme materijala i vođenja zapisnika (provera se vrši usmenim putem što podrazumeva razgovor sa kandidatom gde kandidat u usmenom obliku daje predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na radnom mestu zapisničara. Svim kandidatima će se postaviti isti zadatak).
Vreme izrade pisanog zadatka ne može biti duža od jednog sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duža od pola sata.
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera ponašajnih kompetencija.

3. Provera ponašajnih kompetencija:
Ponašajne kompetencije su upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet – proveravaće se od strane diplomiranog psihologa ili obučenog procenjivača na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama ili pisanim putem.

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere ponašajnih kompetencija među kandidatima koji su ispunili merila za proveru ponašajnih kompetencija, pristupa se fazi u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od tri meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetu konkursa – baza pitanja biće objavljena na internet stranici tužilaštva (www.ca.os.jt.rs).

IV Mesto rada: Osnovno javno tužilaštvo u Čačku ul. Cara Dušana br. 8/1 i Odeljenje tužilašta u Ivanjici ul. Boška Petrovića br. 9.

V Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VI Opšti uslovi za zaposlenje:(član 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima), državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđen na kaznu zatvora najmanje šest meseci ili za drugo krivično delo koje ga čini nedostojnim za rad u državnim organima, da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

VII Obrazac prijave na konkurs: (dokazi koji se prilažu i adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs). Prijava na konkurs podnosi se na obrascu prijave za izvršilačko radno mesto sistem administrator, odnosno zapisničar koji je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku (www.ca.os.jt.rs) ili u štampanoj verziji u upravi tužilaštva u ul. Cara Dušana 8/1, 32000 Čačak, obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan, obrazac prijave konkursa sadrži: podatke o konkursu, lične podatke učesnika konkursa, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, podatke o obrazovanju i položenom državnom ispitu, podatke o znanju rada na računaru, podatke o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebnu izjavu od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, ul. Cara Dušana 8/1, 32000 Čačak, sa naznakom “Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta sistem administrator”, odnosno „Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta zapisničar”. Prilikom prijema prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način na koji je u prijavi naznačio dostavu obaveštenja.

VIII Datum i mesto provere kompetencije učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adresa ili brojevi telefona ili imejl adresa), koje navedu u svojim obrascima prijave. Provera svih kompetencija će se obaviti u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku ul. Cara Dušana 8/1, 32000 Čačak.

IX Ostali dokazi koji prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom:
- original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,
- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
- potvrda da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu),
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema,
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
- uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od 6 meseci),
- uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i o položenom ispitu za daktilografa I-a klase (za radno mesto zapisničara),
-sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti).
Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Odredbom člana 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, uverenje da kandidat nije osuđivan kaznom zatvora najmanje šest meseci.
Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, ul. Cara Dušana 8/1, 32000 Čačak, sa naznakom “Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta sistem administrator”, odnosno „Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta zapisničar”.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u Osnovnim sudovima, Sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama Osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

H Rok za podnošenje prijava: iznosi 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Izborni postupak: spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.
Kandidati koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti razgovor sa kandidatima.

XII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Tatjana Doder, administrativno tehnički sekretar Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, kontakt telefon 032/323-161.
Napomena: Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača, diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom komisije. Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku (www.ca.os.jt.rs). Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku (www.ca.os.jt.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU


Pregledano: 572 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters