Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na OŠ “VUК КARADŽIĆ” u Vranje (Poslato na 05-10-2023)

OŠ “VUК КARADŽIĆ”
17500 Vranje, Pionirska 5 tel. 017/400-630
Nastavnik ruskog jezika na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US, 113/17, 95/18-autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139. 140 i 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. Zakon, 10/2019, 6 /2020 i 129/2021 i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik - Prosvetni glasnik”, broj 11/12,15/13, 2/16,10/16,11/16, 2/17, 3/17,13/2018,11/2019, 2/2020, 8/2020,1/72020,19/2020, 3/2021, 4/2021,17/2021,18/2021,1/2022 i 2/2022.) u radni odnos može biti primljeno lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu treba da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, na osnovnim studijama od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septmbra 2005. godine). 2. Ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. 3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanjre i davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugoh dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4. Da ima državljanstvo Republike Srbije. 5 Zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1. člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o isunjenosti uslova iz tačke 1,3-5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Obavezno obrazovanje iz člana 140. ZOSOVA-a je i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi.
OSTALO: Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: 1 .Original ili overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih studija; 2 . original uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci; 3 . original/overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 4 . dokaz iz kaznene evidencije MUP-a original ili overenu fotokopiju ne stariji od 6 meseci, da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanjre i davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugoh dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ovaj dokument izdaje MUP-Policijska Uprava. 5 . Dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja – dobija se od Poverenika za rodnu ravnopravnost (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci). 6 . Radnu biografiju u kojoj kandidat obavezno navodi da li je vršio psihološku procenu sposobnosti kod nadležne službe za poslove zapošljavanja i kada je vršio; telefon za kontakt; 7 . dokaz da zna srpski jezik shodno članu 139. stav 1, tačka 5) Zakona o osnovanma sistema obrazovanja i vaspitanja, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, a ukoliko su na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača-prevodioca. Odredbama člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” broj 18/16 i 95/18) propisano je između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o neosuđivanosti i dokaz da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Osnovna škola „Vuk Кaradžić” u Vranju će pribaviti dokaze, o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi. Potrebno je da kandidat popuni izjavu koja se nalazi na zvaničnoj internet stranici škole na adresu https://vukskola.edu.rs/ (oglasna tabla), kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Mesto rada: Vranje, Pionirska, broj 5. Кandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Svi dokazi prilažu se u originalu ili kopiji koja je propisno overena kod javnog beležnika. Potrebna dokumentacija, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavlja se školi u roku od 8 dana od dana objavljivanja kokursa. Кonkurs sprovodi Кonkursna komisija imenovana odlukom direktora škole. Кandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši NSZ primenom standardizovanih postupaka. Ukoliko je već izvršena psihološka procena sposobnosti (u periodu od 6 meseci pre isteka roka za prijavu na ovaj konkurs), kandidat će u prijavi naznačiti kada i gde je izvršena. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste. Razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi” NSZ. Neblagovremene , nepotpune i nerazumljive prijave neće se razmatrati. Lice zaduženo za davanje bliže informacije o javnom konkursu je sekretar škole Suzana Stojanović Stošić, telefon: 017/400-630. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama sa naznakom „za konkurs” na adresu Osnovna škola: „Vuk Кaradžić” Pionirska br. 5; Vranje.


Pregledano: 405 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters