Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor škole na period od četiri godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „PAJA JOVANOVIĆ“ u Vršac (Poslato na 05-10-2023)

OSNOVNA ŠКOLA „PAJA JOVANOVIĆ“
26300 Vršac, Školski trg 3 tel. 013/839-853; 838-008
Direktor škole na period od četiri godine
USLOVI: Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane članom 122, člana 139 i 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl.glasnik RS 88/2017,27/2018-dr.zakoni i 10/2019,27/2018-dr. zakon ,6/2020 i 129/21 ) i uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja ( Sl.glasnik RS 108/2015) i to: 1. odgovarajuće visiko obrazovanje za nastavnika u osnovnoj školi , odnosno pedagoga ili psihologa, stečeno na A) na studijama drugog stepena ( master akademske studije, master strukovne studije , specijalističke akademske studije i to: 1) studije drugog stepena iz naučne , odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet ,odnosno grupu predmeta; 2) studije drugog stepena iz naučne oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne , transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne ,odnosno stručne oblasti pedagoških nauka. Ovo lice mora imati završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajućih predmeta ; B) na osnovnim studijama u trajanju najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. dozvola za rad , odnosno položen ispit za nastavnika ili stručnog saradnika; 3. obuka ili položen ispit za direktora ustanove: izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora , dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost; 4. najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja , nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 5. psihička , fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima ; 6. da lice nije osuđivano pravosnažnom sudskom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici , oduzimanje maloletnog lica , zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće , za krivična dela protiv primanja i davanja mita , za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode , protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobra zaštićenih međunarodnim pravom , bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije , u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 7. državljanstvo Republike Srbije ; 8. znanje srpskog jezika : - kandidat , nastavnik razredene nastave , mora imati odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku ili imati položen ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove ; kandidat nastavnik ili stručni saradnik mora imati stečeno srednje , više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku , ili imati položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove . Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu : biografiju , sa kratkim pregledom kretanja u službi, stručnim i organizacionim sposobnostima; diplomu o stečenoj stručnoj spremi ; overen prepis/fotokopija. Кandidati koji su stekli obrazovanje po propisima o visokom obrazovanju počev od 10.09.2005. godine podnose overenu fotokopiju diplome i osnovnih i master studija ; Uverenje o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu ;overen prepis /fotokopija. potvrdu da kandidat ima najmanje osam godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja : potvrda sadrži podatak o radnom stažu i poslovima koje je lice obavljalo ; Ako kandidat nije u radnom odnosu, potvrdu izdaje ustanova u kojoj je kandidat stekao radno iskustvo u oblasti obrazovanja i vaspitanja ; uverenje o državljanstvu ;original-overen prepis/fotokopija, lekarsko uverenje o psihičkoj , fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima; uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga ; uverenje izdato od nadležne policijske uprave o kaznenoj evidenciji za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ; uverenje Privrednog suda da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti ; izvod iz matične knjihe rođenih ; dokaz /uverenje o savladanoj obuci ili položenom ispitu za direktora škole ( prijava koja ne sadrži ovo uverenje ili dokaz neće se smatrati nepotpunom , a ukoliko kandidat bude izabran biće u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za direktora škole ) ; dokaz da kandidat zna srpski jezik ukoliko obrazovanje nije završio na srpskom jeziku(potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je položio ispit iz srpskog jezika); ukoliko se na konkurs prijavljuje lice koje je prethodno obavljalo dužnost direktora ustanove , dužno je da dostavi rezultate stručno pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora, odnosno potvrdu nadležne školske uprave da u toku njegovog mandata nije vršen stručno pedagoški nadzor , ukoliko istu ne poseduje. Sva zahtevana dokumentacija podnosi se u originalu ili overenom prepisu /fotokopiji. Datum izdavanja uverenja i potvrde ne sme biti stariji od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa. Fotokopije dokumenata koja nisu overena od strane nadležnog organa neće se uzeti u razmatranje. Rok za prijavu na konkurs iznosi 15 dana od dana od objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o kandidatu : ime , prezime, adresu prebivališta , odnosno boravišta, kontakt telefon i adresu elektronske pošte ukoliko je kandidat poseduje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje . Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod Sekretara škole i preko telefona 839-853. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu škole : OŠ „ Paja Jovanović „ Školski trg 3, 26300 Vršac, sa naznakom „Кonkurs za direktora škole”.


Pregledano: 708 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters