Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – psiholog na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 50% Puno radno vreme

na OŠ “OLGA PETROV RADIŠIĆ“ u Vršac (Poslato na 05-10-2023)

OŠ “OLGA PETROV RADIŠIĆ“
26300 Vršac, Vuka Кaradžića 8
Stručni saradnik – psiholog na određeno vreme radi zamene odsutnog
zaposlenog preko 60 dana, sa 50% radnog vremena
USLOVI: U radni odnos radi obavljanja poslova na radnom mestu pod rednim brojem od 1. mogu biti primljeni kandidati koji pored opštih uslova iz člana 24. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ispunjavaju i uslove predviđene članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021 (Dalje: Zakon)): posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, (kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika, na osnovu akta o priznavanju strane visokoškolske isprave i mišljenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo iz člana 139. stav 1. tačka 3. Zakona; poznavanje srpskog jezika (za sva radna mesta – samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); Pod odgovarajućim obrazovanjem podrazumeva se: Obrazovanje u skladu sa članom 140. Zakona, kao i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 i 15/2022), Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1) prijavni formular Ministarstva prosvete; 2) očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte ukoliko lična karta nije sa čipom; 3) dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu original ili fotokopiju koja nije starija od 6 meseci); 4) izvod iz matične knjige rođenih original ili overenu fotokopiju; 5) overen prepis ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj školi (lica koja su obrazovanje stekla u inostranstvu, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140. Zakona, neophodno je da pored akta o priznavanju strane visokoškolske isprave dostave i Rešenje ministra prema članu 143. Zakona); 6) licencu za rad (i to samo za lica koju istu poseduju, a ona lica koja nemaju licencu dužna su da je steknu u toku rada); 7) dokaz o poznavanju srpskog jezika (samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku) i jezika na kome obavljaju obrazovno vaspitni rad. Uslovi o poznavanju jezika na kome ostvaruje obrazovno vaspitni rad utvrđeni su članom 141. stav 7. Zakona; 8) uverenje o neosuđivanosti iz suda i MUP-a original ili overenu fotokopiju dokumenta koja ne sme biti starija od 6 meseci. Svi kandidati koji ispunjavaju uslov iz člana 139. Zakona biće upućeni na procenu psiholoških sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova, dostavlja se neposredno pre zaključenja ugovora o radu i to original ili overena fotokopija. Rok za podnošenje prijava na Кonkurs je 8 dana od dana objavljivanja ovog Кonkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave slati na adresu: OŠ „Olga Petrov Radišić” Vršac, Vuka Кaradžića 8, sa naznakom „Za konkurs”.


Pregledano: 344 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters