Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ekonom / magacioner; Kuvar; Defektolog – vaspitač u posebnim uslovima (defektolog - vaspitač u domu Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA “VELjKO RAMADANOVIĆ” u Zemun (Poslato na 11-10-2023)

ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA “VELjKO RAMADANOVIĆ”
11080 Zemun. Cara Dušana 143
Ekonom / magacioner
USLOVI: srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine, znanje rada na računaru. Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje – u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Školi za učenike oštećenog vida „Velјko Ramadanović” u Zemunu - za radno mesto: ekonom / magacioner; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju: overen prepis / fotokopiju diplome; uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto: ekonom / magacioner.” Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).
Kuvar
USLOVI: srednje obrazovanje (treći ili četvrti stepen– zanimanje: kuvar). Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje – u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Školi za učenike oštećenog vida „Velјko Ramadanović” u Zemunu- za radno mesto kuvara; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: - popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju: overen prepis / fotokopiju diplome, uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto: kuvar.” Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).
Čistačica u posebnim uslovima rada
2 izvršioca
USLOVI: osnovno obrazovanje. Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje – u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Školi za učenike oštećenog vida „Velјko Ramadanović” u Zemunu - za radno mesto: čistačica u posebnim uslovima rada; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju: overen prepis / fotokopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto: čistačica u posebnim uslovima rada.” Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).
Defektolog – vaspitač u posebnim uslovima (defektolog - vaspitač u domu učenika)
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 i članom 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021– dalјe Zakon) odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; Da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi zaučenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 17/2018, 6/2020 i 4/2023). U skladu sa članom 142 stav 1 Zakona kandidati koji konkurišu za navedeno radno mesto obavezni su da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona. Kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 st. 1 Zakona obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju - overen prepis / fotokopiju diplome - (kandidati koji su završili master studije dostavlјaju i diplomu osnovnih akademskih studija), uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto defektolog-vaspitač u posebnim uslovima”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18). Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje). Kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 -r.zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 i članom 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021– dalјe Zakon) odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; Da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 17/2018, 6/2020 i 4/2023). U skladu sa članom 142 stav 1 Zakona kandidati koji konkurišu za navedeno radno mesto obavezni su da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona. Kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 st. 1 Zakona obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju - overen prepis / fotokopiju diplome - (kandidati koji su završili master studije dostavlјaju i diplomu osnovnih akademskih studija), uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto defektolog-vaspitač u posebnim uslovima”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).
Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima nastavnik likovne kulture
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovamasistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 i članom 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021 – dalјe Zakon) odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; Da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022 i 7/2023), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 17/2018, 6/2020 i 4/2023) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 4/2022, 14/2022 i 15/2022). U skladu sa članom 142 stav 1 Zakona kandidati koji konkurišu za navedeno radno mesto obavezni su da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona. Kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 st. 1 Zakona obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju - overen prepis / fotokopiju diplome - (kandidati koji su završili master studije dostavlјaju i diplomu osnovnih akademskih studija), uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto nastavnik likovne kulture u posebnim uslovima”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).
Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i fizičkog vaspitanja
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 i članom 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021 – dalјe Zakon) odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022 i 7/2023), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 17/2018, 6/2020 i 4/2023) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 4/2022, 14/2022 i 15/2022). U skladu sa članom 142 stav 1 Zakona kandidati koji konkurišu za navedeno radno mesto obavezni su da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona. Kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 st. 1 Zakona obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju - overen prepis / fotokopiju diplome - (kandidati koji su završili master studije dostavlјaju i diplomu osnovnih akademskih studija), uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i fizičkog vaspitanja u posebnim uslovima”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).
Medicinska sestra u posebnim uslovima na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana
USLOVI: srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine (medicinska sestra - tehničar). Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat mora da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakoni, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje – u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obarazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 17/2018, 6/2020 i 4/2023) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Školi za učenike oštećenog vida „Velјko Ramadanović” u Zemunu. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju (CV) sa kontakt podacima, dokaz o odgovarajućem obrazovanju: overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije MUP-a, (original ili overena kopija) - ne starije od 6 meseci, uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija) – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) – izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona upućuju se na psihološku procenu sposobnosi za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti poštom ili lično na adresu: Škola za učenike oštećenog vida “Velјko Ramadanović” 11080 Zemun, Cara Dušana 143, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs - za radno mesto medicinska sestra u posebnim uslovima”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA “VELjKO RAMADANOVIĆ”


Pregledano: 310 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters