Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor nemačkog jezika Puno radno vreme

na OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” u Bor (Poslato na 11-10-2023)

OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”
19210 Bor, Moše Pijade 31
Profesor nemačkog jezika
USLOVI: Na ovaj konkurs se mogu javiti lica koja ispunjavaju sledeće uslove: stečeno odgovarajuće obrazovanje - profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost, profesor nemačkog jezika i književnosti, master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil nemački jezik i književnost), master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil nemački jezik i književnost). Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: jezik, književnost, kultura, modul nemački jezik i književnost, nemački jezik. Dalјi uslovi su: znanje srpskog jezika, državlјanstvo Republike Srbije, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima koje uverenje dostavlјaju prilikom zaklјučenja ugovora o radu, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 tačka 3) ZOSOV. Uz prijavu na konkurs potrebno priložiti: popunjen i odštampan prijavni formular za zvanične internet stranice MP RS, diplomu o završenom odgovarajućem obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, uverenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 tačka 3) ZOSOV, očitanu ličnu kartu ili fotokopiju iste koja nema čitač. Dokumenti ne smeju biti stariji od 6 meseci. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja u listu “Poslovi”. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu, ili dostaviti lično, radnim danom do 13.00 časova. Kontakt telefon: 428-881. Neblagovremene i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”


Pregledano: 453 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters