Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Matematika na određeno vreme 5 godina; Asistent za užu naučnu Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULET U BORU u Bor (Poslato na 11-10-2023)

TEHNIČKI FAKULET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12
Vanredni profesor za užu naučnu oblast Matematika
na određeno vreme 5 godina
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz naučne oblasti matematičkih nauka, sa završenim prirodno matematičkim fakultetom ili matematičkim fakultetom. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br 88/2017) i člana 106, 113 i 114 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu;
Asistent za užu naučnu oblast Rudarstvo i geologija - Rudarska grupa predmeta na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VII/1 stepen stručne spreme, master inženjer rudarstva i upisane doktorske akademske studije studijskog programa rudarsko inženjerstvo. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 84. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br 88/2017) i člana 109., 116. i 117. Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru;
OSTALO: Uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopirane strane naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (Sektor analitike policijske uprave MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavlјaju se na gore navedenu adresu. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavlјivanja.


Pregledano: 253 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters