Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ “SVETOLIK RANKOVIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 11-10-2023)

OŠ “SVETOLIK RANKOVIĆ”
34300 Aranđelovac, Milovana Ristića 1 tel. 034/711-235
Nastavnik razredne nastave
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 i 140 stav 1 tačka 2) člana 142 stav 1 tačka 4) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr zakon 10/19, 6/20, 129/2021) i to: da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje u navedenom zanimanju u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 2), člana 142 stav 1 tačka 4) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022, 7/2023). Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: profesor razredne nastave; profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učitelјskom školom; profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, master učitelј, diplomirani učitelј - master; profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu; master pedagog. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master moraju imati završene osnovne akademske studije na studijskim programima za obrazovanje učitelјa. Da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavlјaju školi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, sa odštampanim formularom; dokaz o državlјanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija-ne starije od 6 meseci); overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje da nije pokrenut krivični postupak i nije pokrenuta istraga za krivična dela (original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci; dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dokazuje samo onaj kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku i dostavlјa dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Lekarsko uverenje podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidat treba da uz odštampani prijavni formular dostavi i podatke o svojoj adresi i kontakt telefonu. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs” poštom na adresu: OŠ ”Svetolik Ranković”, 34300 Aranđelovac, Milovana Ristića 1 ili se neposredno predaju sekretaru škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, kontakt telefon: 034/711-235. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.


Pregledano: 543 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters