Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik geografije na određeno vreme, do povratka zaposlenog koji je imenovan na dužnost pomoćnik Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Bačka Palanka (Poslato na 11-10-2023)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
21400 Bačka Palanka, Dositejeva 3
Nastavnik geografije na određeno vreme, do povratka zaposlenog
koji je imenovan na dužnost pomoćnika direktora škole
USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primlјeno lice koje ima odgovarajuće obrazovanje (u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21), koje ima psihičku, fizičku i i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, koje nije osuđivano za krivična dela iz čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje ima državlјanstvo RS i koje zna srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Potrebna
dokumentacija: original ili overena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju; dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobodne, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (iz policijske stanice), original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu RS, dokaz o znanju srpskog jezika (odnosi se na kandidate koji nisu obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Kopije dokumenata se overavaju od strane javnog beležnika. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti lično ili poštom na gore navedenu adresu. Bliže inf.o konkursu na tel. 021/6041-244.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 280 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters