Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar; Rukovalac parnim kotlovima; Spremačica; Magacioner Puno radno vreme

na TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA u Sjenica (Poslato na 11-10-2023)

TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA
Sjenica e-mail: andrijamilinkovic@tpssjenica.com uprava@tpssjenica.com.
1. Sekretar
USLOVI: visoka stručna sprema. Posebni uslovi: sekretar mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa čl. 140 stav 1: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine). U skladu sa čl. 132 st. 4 sekretar je dužan da u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za licencu. Dozvola za rad sekretara (licenca za rad sekretara). Sekretar koji ima položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit –smatra se da ima licencu sekretara.
2. Rukovalac parnim kotlovima
USLOVI: posebni uslovi: završeno srednje obrazovanje.
3. Magacioner
USLOVI: posebni uslovi: završeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine.
4. Spremačica
USLOVI: posebni uslovi: završeno osnovno obrazovanje.
OSTALO: pored navedenih posebnih uslova, u pogledu opštih uslova, izvršilac treba da ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 i 129/21) Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluke US, 113/2017 i 95/18) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Tehničko-polјoprivrednoj školi sa domom učenika u Sjenici i to: da je državlјanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosudnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje, da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular, koji mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo škog razvoja.U prijavnom formularu, kandidati su obavezni navesti broj telefona i mail adresu. Uz popunjen prijemni formular kandidati treba da prilože sledeće dokaze: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci) diplomu ili uverenje kao dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju, izvod iz kaznene evidencije kao dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje, lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani će kandidati dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno - vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku. Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokazi koji su priloženi uz prijavu se ne vraćaju podnosiocima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava za učešće na konkursu je 8 dana od dana oglašavanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku od 8 dana od dostavlјanja obrazložene liste kandidata. Prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti na adresu školu: Ulica Safvet-bega Bašagića br. 15. Telefon za kontakt 063/558-093.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA


Pregledano: 389 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters