Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik; Radno mesto za podršku poslovima iz oblasti državnog klauda Puno radno vreme

na KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU u Beograd (Poslato na 18-10-2023)

Na osnovu čl. 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20, 142/22), člana 9. stav 1, člana 10. stav 1, člana 11. stav 1. i člana 13. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19, 67/21), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5482/2023 od 28.06.2023. godine

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Načelnik Odeljenja za mrežu i mrežnu zaštitu, zvanje viši savetnik, Sektor za IT infrastrukturu
1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi radom Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih zaposlenih službenika u Odeljenju; koordinira i nadzire poslove razvoja, projektovanja, izgradnje, implementacije, održavanja i upravljanja jedinstvenom mrežom i mrežnim servisima državnih organa; prati savremene međunarodne i domaće standarde u oblasti mreža i mrežne zaštite i predlaže mere za unapređenje mreže i mrežnih servisa; koordinira poslovima izrade konkursne specifikacije i servisnih zahteva; nadzire realizaciju ugovora vezanih za projektovanje, izgradnju, implementaciju i održavanje u mreži i mrežnim servisima i instalaciju mrežne opreme; koordinira implementaciju hardveskih i softverskih rešenja u mreži i integraciju različitih (nezavisnih mreža) i mrežnih servisa državnih organa u jedinstvenu mrežu; stara se o upravljanju IaaS (infrastruktura kao servis) uslugama korisnika jedinstvene mreže državnih organa; izrađuje analize i izveštaje iz delokruga rada Odeljenja; predlaže stručna usavršavanja za državne službenike iz Odeljenja; predlaže stručna usavršavanja za državne službenike iz Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, tehničko – tehnoloških nauka, društveno – humanističkih nauka i IMT i dvopredmetnih studija na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za podršku poslovima iz oblasti državnog klauda, zvanje saradnik
u Grupi za državni klaud, Sektor za IT infrastrukturu
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u pripremi tehničke dokumentacije za sprovođenje nabavki potrebne za virtuelnu infrastrukturu: hardvera, softvera i softverskih licenci; vodi evidenciju o aktivnim ugovorima vezanim za projektovanje, implemetaciju i održavanje cloud servisa, integracije hardverskih, softverskih i mrežnih resursa u cloud servisnu infrastrukturu; učestvuje u rešavanju smetnji u održavanju, kontroli pristupa i korišćenja, kao i zaštiti ključnih infrastrukturnih resursa i usluga u privatnom cloud okruženju; učestvuje u rešavanju case-ova na opremi i servisima; učestvuje u poslovima: obezbeđivanja i upravljanja privatnim cloud platformama i IaaS (infrastruktura kao servis) uslugama koje ka korisnicima cloud-a, realizovanih u vidu tenant-a (logički pul procesorskih, memorijskih i storiDž resursa) ili u vidu pojedinačnih virtuelnih servera; pruža podršku u procesu projektovanja dimenzionisanja rešenja i usluga implementiranih na cloud infrastrukturi; pruža podršku korisnicima servisa i obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama i IMT i dvopredmetnih studija u obimu od 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Katićeva 14-16

IV Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 (šest) meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da predmetni ispit polože do okončanja probnog rada (u roku od 6 (šest) meseci od dana zasnivanja radnog odnosa).

U skladu sa članom 9 stav 1 Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/20, 142/22), je propisano da su kandidatima pri zapošljavanju u državnim organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

V U izbornom postupku proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije i to: – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa (pisano); – digitalna pismenost proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru); – poslovna komunikacija proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 1
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Informatički poslovi: – TCP/IP i DNS, proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Poslovi rukovođenja: – upravljanje ljudskim resursima bazirano na kompetencijama, proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa: – Zakon o elektronskoj upravi, proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta: – mrežni protokoli, IP/MPLS i ruting protokola (BGP, OSPF, ISIS itd.), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Strani jezik – – Engleski jezik – nivo B2 – provera će se vršiti putem testa ili uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika – nivo B2. proveravaće se putem simulacije (pisano).

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 2
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Informatički poslovi: – TCP/IP i DNS, proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa: – Zakon o elektronskoj upravi, proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta: – Zakon o državnim službenicima, proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta: – Cloud Infrastructure, proveravaće se putem simulacije (pisano).

Za radno mesto broj 1 ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
Za radno mesto broj 2 ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
Procena motivacije za rad na radnom mestu i stepena prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa konkursnom komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnose prijave: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Katićeva 14-16, 11000 Beograd, sa naznakom “Za javni konkurs – popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Ružica Nelki, telefon 011/3340-737, od 10.00 do 13.00 časova svakog radnog dana.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik na javnom konkursu punoletan; da učesniku na javnom konkursu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci.

IX Datum oglašavanja: 18.10.2023. godine.

X Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijava jeste 8 dana i počinje da teče prvog narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronske uprave www.ite.gov.rs

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili na neposredno na adresu: ul. Katićeva 14-16, 11000 Beograd.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrazcu prijave koja je dostupna na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu www.ite.gov.rs ili u štampanoj verziji u poslovnim prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Katićeva 14-16, 11000 Beograd (tel. 011/3340-737).

Napomena: Da bi kandidat bio oslobođen testiranja opšte funkcionalne kompetencije – digitalna pismenost, neophodno da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi važeći Sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokazi o poznavanju rada na računaru se dostavljaju u orginalu ili u formi overene fotokopije.

Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja stranog jezika koji je tražen konkursom i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: orginal ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; orginal ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje tražena stručna sprema; orginal ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; orginal ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akt iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi orginal ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u orginalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018), je propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja navedenog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava. Da osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa počev od 01.03.2017. godine. Da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 01.03.2017. godine, a do imenovanja javnog beležnika.
Svi dokazi se prilažu u orginalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljaljnstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbama člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), propisano je da u postupku koji se pokreće na zahtev stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti iz prijavu sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat u delu Izjave u Obrazcu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija, odnosno da li želi da Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

XIII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisano se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Katićeva 14-16, 11000 Beograd.

XIV Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrazcu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 06. 11.2023. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem pošte na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem telefona.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbije, ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 2, II sprat, kancelarija 269, Novi Beograd. Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u poslovnim prostorijama Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, ul. Katićeva 14-16, Beograd ili Službe za upravljanje kadrovima, u Palati Srbije, ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 2, Novi Beograd. Učesnicima konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrazcima.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koja je imenovana od strane direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Predmetni oglas objavljuje se na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu – www.ite.gov.rs na portalu e-uprave – www.euprava.gov.rs na oglasnoj tabli, internet prezentaciji – www.nsz.gov.rs i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u predmetnom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU


Pregledano: 363 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters