Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica; Nastavnik solo pevanja na određeno vreme do povratka zaposlene sa trudničkog i porodilj Puno radno vreme

na MUZIČКA ŠКOLA “JOSIF MARINКOVIĆ” u Vršac (Poslato na 19-10-2023)

MUZIČКA ŠКOLA “JOSIF MARINКOVIĆ”
26300 Vršac, Trg pobede 4 tel. 013/834-581, 834-967
Spremačica
USLOVI: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; osnovno obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad u školi; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu kandidati prilažu: formular za prijavu na konkurs (skida se sa sajta Ministarstva), dokaz o odgovarajućem obrazovanju, dokaz da nije kažnjavan (za dela iz tačke 3 iz policije, ne starije od 2 meseca), uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, fotokopiju lične karte (ili odštampanu, ako je čipovana). Dokaz iz tačke 1, 3 i 4 podnose kandidati, dok dokaz iz tačke 2 konkursa podnosi samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Sva priložena dokumenta moraju biti originalna ili overene fotokopije kod notara. Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati putem pošte na adresu: Muzička škola „Josif Marinković” Vršac, Trg Pobede 4.
Nastavnik solo pevanja na određeno vreme do povratka
zaposlene sa trudničkog i porodiljskog odsustva
USLOVI: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005, nastavnik solo pevanja: (1) diplomirani muzičar, usmerenje solo pevač; (2) diplomirani muzičar - solo pevač; (3) diplomirani muzičar - koncertni i operski pevač; (4) akademski muzičar solo pevač; (5) master muzički umetnik, profesionalni status - solo pevač; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavu kandidati prilažu: formular za prijavu na konkurs (skida se sa sajta Ministarstva); biografiju – CV; dokaz o odgovarajućem obrazovanju; dokaz da nije kažnjavan (za dela iz tačke 3 iz policije, ne starije od 2 meseca); uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci; dokaz o znanju srpskog jezika (diploma srednje škole), ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije bilo na srpskom; izvod iz matične knjige rođenih; fotokopiju lične karte (ili odštampanu, ako je čipovana). Dokaz iz tačke 1, 3-5 podnose kandidati, dok dokaz iz tačke 2 konkursa podnosi samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Sva priložena dokumenta moraju biti originalna ili overene fotokopije kod notara. Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati putem pošte na adresu: Muzička škola „Josif Marinković” Vršac, Trg pobede 4.


Pregledano: 853 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters