Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana; Nastavn Puno radno vreme

na OŠ „OLGA PETROV RADIŠIĆ” u Vršac (Poslato na 19-10-2023)

OŠ „OLGA PETROV RADIŠIĆ”
26300 Vršac, Vuka Кaradžića 8 tel. 013/801-905
e-mail: osolgapetrov@gmail.com
Nastavnik razredne nastave na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: pored opštih uslova iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021 dalje: Zakon): posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, (kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika, na osnovu akta o priznavanju strane visokoškolske isprave i mišljenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona; poznavanje srpskog jezika (za sva radna mesta – samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku). Pod odgovarajućim obrazovanjem podrazumeva se: obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona, da ima odgovarajuće obrazovanje odnosno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima ovo obrazovanje); zvanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22, 16/22 i 7/231) –profesor razrede nastave, -profesor pedagogije saprethodno završenom pedagoškom akademoijom ili učiteljskom školom, -profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, -master učitelj, -diplomirani učitelj - master, -profesor razredne nastave i likoivne kulture za osnovnu školu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1) prijavni formular Ministarstva prosvete; 2) očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte ukoliko lična karta nije sa čipom; 3) dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu original ili fotokopiju koja nije starija od 6 meseci); 4) izvod iz matične knjige rođenih original ili overenu fotokopiju; 5) overen prepis ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj školi (lica koja su obrazovanje stekla u inostranstvu, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, neophodno je da pored akta o priznavanju strane visokoškolske isprave dostave i rešenje ministra prema članu 143 Zakona); 6) licencu za rad (i to samo za lica koju istu poseduju, a ona lica koja nemaju licencu dužna su da je steknu u toku rada); 7) dokaz o poznavanju srpskog jezika (samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku) i jezika na kome obavljaju obrazovno vaspitni rad, uslovi o poznavanju jezika na kome ostvaruje obrazovno vaspitni rad utvrđeni su članom 141 stav 7 Zakona; 8) uverenje o neosuđivanosti iz suda i MUP-a original ili overenu fotokopiju dokumenta koja ne sme biti starija od 6 meseci. Svi kandidati koji ispunjavaju uslov iz člana 139 Zakona biće upućeni na procenu psiholoških sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova, dostavlja se neposredno pre zaključenja ugovora o radu i to original ili overena fotokopija. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave slati na adresu: OŠ „Olga Petrov Radišić” Vršac, Vuka Кaradžića 8, sa naznakom „Za konkurs”.


Nastavnik tehnike i tehnologije sa 60% radnog vremena, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana


USLOVI: pored opštih uslova iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021 - dalje: Zakon): posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, (kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika, na osnovu akta o priznavanju strane visokoškolske isprave i mišljenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona; poznavanje srpskog jezika (za sva radna mesta – samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku). Pod odgovarajućim obrazovanjem podrazumeva se: obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona, da ima odgovarajuće obrazovanje odnosno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do
10. septembra 2005. godine; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima ovo obrazovanje); zvanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22, 16/22 i 7/23): profesor tehničkog obrazovanja, profesor tehnike, profesor tehnike i informatike, profesor informatike i tehničkog obrazovanja, profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva, profesor tehnike i mašinstva, profesor mašinstva, profesor elektrotehnike, profesor tehničkog obrazovanja i crtanja, profesor tehničkog obrazovanja i fizike, profesor fizike i osnova tehnike, profesor tehničkog obrazovanja i hemije, diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja, profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja, profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja, profesor politehničkog obrazovanja i obrazovanja, profesor politehničkog obrazovanja, profesor tehnike i grafičkih komunikacija, profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja, diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje, diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, profesor osnova tehnike i proizvodnje, profesor politehnike, profesor tehnike i medijatekarstva, profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar, diplomirani fizičar – profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master, diplomirani profesor tehnike i informatike master, diplomirani profesor tehnike - master, master profesor tehnike i informatike, -master profesor informatike i tehnike, profesor osnova tehnike i informatike, master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje, master profresor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz oblasti tehničkog i informatičkog obrazovanja). Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1) prijavni formular Ministarstva prosvete; 2) očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte ukoliko lična karta nije sa čipom; 3) dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu original ili fotokopiju koja nije starija od 6 meseci); 4) izvod iz matične knjige rođenih original ili overenu fotokopiju; 5) overen prepis ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj školi (lica koja su obrazovanje stekla u inostranstvu, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, neophodno je da pored akta o priznavanju strane visokoškolske isprave dostave i rešenje ministra prema članu 143 Zakona); 6) licencu za rad (i to samo za lica koju istu poseduju, a ona lica koja nemaju licencu dužna su da je steknu u toku rada); 7) dokaz o poznavanju srpskog jezika (samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku) i jezika na kome obavljaju obrazovno vaspitni rad, uslovi o poznavanju jezika na kome ostvaruje obrazovno vaspitni rad utvrđeni su članom 141 stav 7 Zakona; 8) uverenje o neosuđivanosti iz suda i MUP-a original ili overenu fotoko piju dokumenta koja ne sme biti starija od 6 meseci. Svi kandidati koji ispunjavaju uslov iz člana 139 Zakona biće upućeni na procenu psiholoških sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova, dostavlja se neposredno pre zaključenja ugovora o radu i to original ili overena fotokopija. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja knkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave slati na adresu: OŠ „Olga Petrov Radišić” Vršac, Vuka Кaradžića 8, sa naznakom „Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „OLGA PETROV RADIŠIĆ”


Pregledano: 536 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters