Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik tehnike i tehnologije sa 40% radnog vremena, za rad u matičnoj školi u Кuštilju, na određ Puno radno vreme

na OŠ „КORIOLAN DOBAN” u Vršac (Poslato na 19-10-2023)

OŠ „КORIOLAN DOBAN”
26336 Кuštilj, Vršačka bb.
tel. 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com
Nastavnik tehnike i tehnologije sa 40% radnog vremena, za rad u
matičnoj školi u Кuštilju, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja – visoko obrazovanje – na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; posedovanje odgovarajućeg obrazovanja na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi za predmet tehnika i tehnologija; posedovanje državljanstva Republike Srbije, znanje srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (rumunski jezik), neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, radno iskustvo, nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom, posedovanje fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotupne prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet adresi Ministarstva prosvete, očitanu ličnu kartu ako ima čip, ako nema fotokopija, dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju kod notara ne stariju od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, original ili fotokopiju, overen prepis ili fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju ne starija od 6 meseci (overena kod notara), uverenje o neosuđivanosti iz suda i MUP-a, original ili overenu fotokopiju (ne starije od 6 meseci). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti koji izdaje nadležna zdravstvena ustanova ili Dom zdravlja, dostavlja se neposredno pre zaključenja ugovora o radu i to original ili overena fotokopija. Prijave dostaviti lično ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: OŠ”Кoriolan Doban”, 26336 Кuštilj, Vršačka bb., sa naznakom „Кonkurs za nastavnika tehnike i tehnologije”.
Nastavnik istorije sa 35% radnog vremena, za rad u
matičnoj školi u Кuštilju, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja – visoko obrazovanje – na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), posedovanje odgovarajućeg obrazovanja na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi za predmet istorija; posedovanje državljanstva Republike Srbije, znanje srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (rumunski jezik), neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, radno iskustvo, nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom, posedovanje fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovreme i nepotupne prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet adresi Ministarstva prosvete, očitanu ličnu kartu ako ima čip, ako nema fotokopija, dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju kod notara ne stariju od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, original ili fotokopiju, overen prepis ili fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju ne starija od 6 meseci (overena kod notara), uverenje o neosuđivanosti iz suda i MUP-a, original ili overenu fotokopiju (ne starije od 6 meseci). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti koji izdaje nadležna zdravstvena ustanova ili Dom zdravlja, dostavlja se neposredno pre zaključenja ugovora o radu i to original ili overena fotokopija. Prijave dostaviti lično ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: OŠ „Кoriolan Doban”, 26336 Кuštilj, Vršačka bb., sa naznakom „Кonkurs za nastavnika istorije”.


Pregledano: 649 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters