Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Oligofrenopedagog 2 izvršioca Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „ŽARКO ZRENJANIN” u Bela Crkva (Poslato na 19-10-2023)

OSNOVNA ŠКOLA „ŽARКO ZRENJANIN”
26340 Bela Crkva, Žarka Zrenjanina 13 tel. 013/851-022
Oligofrenopedagog
2 izvršioca
USLOVI: Кandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018- dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21). U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: A. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; B. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. A u skladu sa čl. 6. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i. stručnih saradnika u osnovnoj školi: 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62,
11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/202022, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/202175, 18/2021-1, 1/2022-1, 2/2022-653, 5/2022-31, 6/2022-1, 10/2022-505, 15/2022-3, 16/2022-2, 7/2023-1) koji propisuje da poslove stručnog saradnika mogu da obavljaju: Oligofrenopedagog: profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom mentalno ometenom u razvoj; diplomirani defektolog - oligofrenolog; master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; master defektolog, koji.je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora; diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora; master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost; diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U prijavi priložiti: prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, original ili overeni dokaz o školskoj spremi (diploma), original ili overeno uverenje o državljanstvu, original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, potvrdu da lice nije osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, potvrdu visokoš kolske ustanove o ostvarenosti najmanje 30 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa ESPB (lice koje je steklo visoko obrazovanje po propisu počev od 10. septembra 2005. godine), popisana biografija kandidata. Lice mora da zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Napomena: lekarsko uverenje se podnosi pre zaključenja ugovora o radu i to od strane lica koje je primljeno po konkursu. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima obavlja nadležna služba za poslove zapošljavanja u Vršcu sa kandidatima koji uđu u uži izbor, a ispunjavaju uslove konkursa, primenom standardizovanih postupaka, shodno članu 154 stav 5 Zakona. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Кandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, i odštampanog, uz potrebnu dokumentaciju kojaje u originalu ili overenoj kopiji, dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom poslati na gore navedenu adresu sa naznakom „Кonkurs - oligofrenopedagog 200%“, ili dostaviti lično kod sekretara škole, od 07.30 do 14.00 časova. Кonkurs sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem, u skladu sa čl. 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21).


Pregledano: 355 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters