Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Organizator praktične nastave i vežbi sa 30% radnog vremena, na određeno vreme, preko 60 dana radi z Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 25-10-2023)

TEHNIČKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Beogradska 10
Organizator praktične nastave i vežbi
sa 30% radnog vremena, na određeno vreme, preko 60 dana radi zamene zaposlene koja je na funkciji
direktora škole, do njenog povratka sa funkcije
USLOVI: viša školska sprema, visoka školska sprema, visoko obrazovanje, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, studije prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili sa višim obrazovanjem; Izuzetno: srednje obrazovanje i specijalističko obrazovanje u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi. Posebni uslovi: pet godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja.
Bibliotekar
sa 12,10% radnog vremena, na određeno vreme, preko 60 dana radi
zamene zaposlene koja je na funkciji direktora škole do njenog povratka sa funkcije
USLOVI: profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika, smer za bibliotekarstvo, diplomirani bibliotekar – informatičar, profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost i teoriju književnosti, lice koje ispunjava uslove za nastavnika stručne škole, odnosno stručnog saradnika – pedagoga ili psihologa, profesor narodne odbrane, profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost, diplomirani komparativista i bibliotekar; master bibliotekar – informatičar, master filolog (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika); master profesor jezika i književnosti (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika), profesor orijentalistike, profesor srpske književnosti i jezika.
OSTALO: na osnovu člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kandidat mora: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom; popunjeni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehn. razvoja; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fogokopija uverenja o državlјanstvu; uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na adrese koje su naveli u svojim prijavama. Po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija će sačšgati listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor u prostorijama Tehničke škole u Boru, ul. Beogradska 10, s tim što će kandidati o datumu i vremenu obavlјanja razgovora biti obavešteni na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama. Napomena: neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA BOR


Pregledano: 350 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters