Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Specijalista radiologije Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ” u Bela Crkva (Poslato na 01-11-2023)

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”
26340 Bela Crkva, Svetozara Miletića 55
Specijalista radiologije
USLOVI: VII stepen stručne spreme medicinski fakultet; na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine, osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti. overenu fotokopiju diplome, diploma / uverenje o položenom specijalističkom ispitu, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državlјanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, lekarsko uverenje za rad u zoni jonizujućeg zračenja, licenca za rad. Potvrda o radnom iskustvu na CT dijagnostici prvenstveno iz oblasti pulmologije (najmanje dve godine rada). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Prijave slati na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Budislav Babić” Bela Crkva, Miletićeva 55, sa naznakom „Javni oglasi” i navesti radno mesto za koje se konkuriše. Kontakt osoba dipl. pravnik Gizika Nedelјković 013/851-241.
Viši radiološki tehničar / strukovni medicinski radiolog
za Odsek radiološke dijagnostike 2 izvršioca
USLOVI: visoko obrazovanje na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državlјanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, lekarsko uverenje za rad u zoni jonizujućeg zračenja, licenca za rad, položen stručni ispit. Potvrda o radnom iskustvu na poslovima viši radiološki tehničar u odseku radiološke dijagnostike.
OSTALO: rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje
„Poslovi”. Prijave slati na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Budislav Babić” Bela Crkva, Miletićeva 55, sa naznakom „Javni oglasi„ i navesti radno mesto za koje se konkuriše. Prednost prilikom izbora kandidata imaju lica sa priloženom potvrdom o iskustvu rada na CT-u. Kontakt osoba dipl. pravnik Gizika Nedelјković 013/851-241.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”


Pregledano: 351 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters