Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Redovni profesor za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa sa 50% radnog vremen Puno radno vreme

na FARMACEUTSKI FAKULTET u Bogatić (Poslato na 01-11-2023)

FARMACEUTSKI FAKULTET
11000 Beograd, Vojvode Stepe 450 tel. 011/3974-349
Redovni profesor za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa sa 50% radnog vremena
USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno koje ima najmanje 3 godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavlјene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad; više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavlјenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavlјen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima; veći broj naučnih radova koji utiču na razvoj naučne misli u užoj oblasti objavlјenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, odnosno veći broj naučnih radova i saopštenja iznetih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, objavlјen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama; završen farmaceutski fakultet. Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik / monografiju / praktikum / zbirku zadataka / originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državlјanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija). Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.
Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Opšta botanika na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Lice koje je steklo naučni naziv doktor nauka i pokazuje smisao za nastavni rad; završen biološki fakultet. Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka (overene fotokopije), biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državlјanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija), potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga. Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Asistent za užu naučnu oblast
Analitička hemija na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad; završen hemijski ili farmaceutski fakultet.
Asistent za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija
na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad; završen farmaceutski fakultet.
Asistent za užu naučnu oblast
Medicinska biohemija na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad; završen farmaceutski fakultet.
OSTALO: Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državlјanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija), potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga. Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta. Napomena: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi FARMACEUTSKI FAKULTET


Pregledano: 105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters