Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na SREDNјA ŠKOLA BARAJEVO u Barajevo (Poslato na 01-11-2023)

SREDNјA ŠKOLA BARAJEVO
Barajevo, Svetosavska 4a tel. 011/6302-457
Direktor na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Direktor škole može da bude lice koje ispunjava uslove propisane članom 122, 139 i članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21): 1) da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 ZOSOV za nastavnika te vrste škole i područja rada u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitanja u stručnim školama, Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala, Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada polјoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada lične usluge i delatnost ličnih usluga, Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (opšti tip), za pedagoga i psihologa, odnosno. Nastavnik i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 3) Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2. da ima dozvolu za rad natavnika ili stručnog saradnika, odnosno položen ispit ili licencu za rad nastavnika ili stručnog saradnika, 3. da ima obuku i položen ispit za direktora ustanove, ukoliko je kandidat poseduje (izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku od 2 godine od dana stupanja na dužnost). Prijava kandidata bez ovog dokaza (ukoliko je ne poseduje), neće se smatrati nepotpunom. 4. koje ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima obrazovanja i vaspitanja (najmanje osam godina rada na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja), 5. koje ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposbnost za rad sa decom i učenicima, 6. koje nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 7. koje ima državlјanstvo RS, 8. koje zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik).
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranci Ministarstva prosvete. Uz odštampanu i popunjenu prijavu priložiti sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju i eventualno potrebnih potvrda koje izdaje visokoškolska ustanova u cilјu dokazivanja stečenog obrazovanja (ne starije od 6 meseci) overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu za rad nastavnika ili stručnog saradnika, izdatu od strane nadležnog organa (ne starije od 6 meseci) original potvrda o najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (potvrda o radnom stažu i poslovima koje je lice obavlјalo i izdaje je ustanova u kojoj kandidat radi a ako kandidat nije u radnom odnosu potvrdu izdaje ustanova u kojoj je stekao radno iskustvo u oblasti obrazovanja i vaspitanja, original ili overena fotokopija lekarskog uverenja koje izdaje nadležna zdravstvena organizacija (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija dokumenta izdata od strane nadležnog MUP-a da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija dokumenta izdata od strane MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga ili donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga – odnosi se na krivična dela navedena u prethodnom stavu (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija dokumenta izdata od strane nadležnog organa da za kanidata nije pravosnažnom presudom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija izvoda iz knjige rođenih (ne starije od 6 meseci), dokaz od odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, ukoliko se na konkurs prijavlјuje lice koje je prethdno obavlјalo dužnost direktora dužno je da dostavi dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja i dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora u radu kandidata – izveštaj prosvetnog savetnika (original ili overena fotokopija izveštaja), podnose kandidati koji poseduju izveštaje. Kandidat za koga nije rađen stručno pedagoški nadzor od strane prosvetnog savetnika, kao i ukoliko nije rađen stručno pedagoški nadzor ustanove, dostavlјa potvrdu škole. biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi sa predlogom programa rada direktora, adresu prebivališta, kontakt telefon i mejl adresu. Sva dokumenta koja se podnose uz prijavu moraju biti originali ili overene fotokopije. Dostavlјena dokumentacija se ne može vratiti kandidatima, jer se u okviru procedure, prosleđuju ministru. Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za izbor direktora škole” ili lično na adresu: Srednja škola Barajevo, 11460 Barajevo, Svetosavska 4a. Kontakt telefon: 011/6302-457. Rok za podnošenje prijava na konkurs za izbor direktora škole iznosi 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNјA ŠKOLA BARAJEVO


Pregledano: 356 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters