Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ” u Kragujevac (Poslato na 01-11-2023)

OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ”
Kragujevac Svetozara Markovića 13
Direktor
na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove predviđene članom 122, 139 i 140 zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 za nastavnika osnovne škole, za pedagoga i psihologa, obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: na studijama drugog stepena iz naučne, odn. stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; na studijama: drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odn. stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, koje ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove, a ako izabrani direktor nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost i najmanje osam godina radnog iskustva u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Kandidat za direktora škole, pored odgovarajućeg obrazovanja iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, treba da ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 4. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati uz prijavu podnose: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete; overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju za nastavnika osnovne škole, pedagoga ili psihologa (ne stariju od 6 meseci); overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili obaveštenja o položenom ispitu za licencu nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika (ne stariju od 6 meseci); uverenje o položenom ispitu za direktora (prijava će se smatrati potpunom ukoliko kandidat nema položen ispit za direktora ustanove, ali je izabrani kandidat dužan da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost) – original ili overena kopija; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci) original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci) original ili overena fotokopija; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje ne starija od šest meseci); dokaz – uverenje ili potvrdu (original ili overenu fotokopiju) MUP-a Republike Srbije, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (ne starije od 6 meseci); uverenje – potvrdu (original ili overena fotokopija) nadležnog privrednog suda da kandidat nije pravnosnažno osuđivan za privredni prestup (ne starije od 6 meseci); uverenje – potvrdu (original ili overena fotokopija) (ne starije od 6 meseci) nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postpak donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga ili donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga za navedena krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; dokaz – potvrdu o najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (original); dokaz o znanju srpskog jezika za kandidate koji nisu stekli odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku; dokaz o rezultatu stručno – pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika, ako ga kandidat poseduje, dostavlјa overenu fotokopiju); rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora škole, dostavlјa fotokopiju; biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora škole, Svi dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se uz prijavu na konkurs, osim dokaza o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, koga izabrani kandidat dostavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu sa direktorom škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Postupak za izbor direktora sporovodi komisija koju obrazuje Školski odbor. Prijave sa potpunom dokumentacijom poslati na adresu škole: OŠ „Radoje Domanović”, Ul. Svetozara Markovića, br. 13, 34000 Kragujevac. Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za direktora”, preporučenom poštom, na napred pomenutu adresu. Rok za prijavlјivanje kandidata je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni u roku od 8 dana od dana prijema rešenja o imenovanju direktora škole od strane ministra prosvete Republike Srbije. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na brojeve telefona 034/332-824 i 034/301-975.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ”


Pregledano: 436 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters