Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na OPŠTINA VRBAS KULTURNI CENTAR VRBASA u Vrbas (Poslato na 02-11-2023)

OPŠTINA VRBAS
KULTURNI CENTAR VRBASA
21460 Vrbas, Maršala Tita 87Direktor
na mandatni period od 4 godine

USLOVI: kandidat pored Zakonom propisanih uslova, mora ispunjavati sledeće uslove: 1) da ima visoko obrazovanje iz naučne oblasti, pravne, ekonomske, filološke, ili filozofske nauke ili iz umetničkih oblasti i to dramske, i audiovizuelne umetnosti, likovne umetnosti, muzička umetnost, ili primenjene umetnosti i dizajn na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; 2) da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u kulturi; 3) da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela za koje se goni po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da ima opštu zdravstvenu sposobnost; 6) kandidat je dužan da predloži program rada i razvoja Kulturnog centra Vrabasa za period 2024-2027., kao sastavni deo konkursne dokumentacije; 7) da ispunjava i ostale opšte uslove u skladu sa Zakonom o radu.

OSTALO: rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od narednog dana od dana oglašavanja Javnog konkursa u publikaciji „Poslovi“ i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, i oglasnoj tabli Ustanove Kulturnog centra Vrbasa. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju i podatke o dužini radnog iskustva. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs: 1. kratka biografija sa podacima o dosadašnjem radnom iskustvu; 2. overena fotokopija lične karte; 3. izvod iz matične knjige rođenih; 4. diploma ili uverenje o stručnoj spremi; 5. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo (potvrda ili drugi akt iz kojeg se dokazuje da kandidat ima najamnje pet godina radnog iskustva u kulturi); 6. uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; 7. uverenje nadležnog organa da licu u skladu sa Zakonom kojim se uređuju krivična dela nije izrečena mera bezbednosti i to: Obavezno psihijatrisko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; Obavezno psihijatrisko lečenje na slobodi; Obavezno lečenje alkoholičara; zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti; 8. uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 9. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; 10. program rada i razvoja Kulturnog centra Vrbasa za period od 2024 godine do 2027 godine. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte: Kulturni centar Vrbasa, Upravnom odboru, sa naznakom – Prijava na konkurs za izbor direktora – ne otvaraj, 21460 Vrbas, ulica Maršala Tita broj 87. Napomena: prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokumenti u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa, neblagovremene prijave i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom, protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od 3 dana od dana dostavljanja zaključka, a žalba ne zadržava izvršenje zaljučka. Upravni odbor obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka Javnog konkursa dostavlja osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata (u daljem tekstu: Lista). Lista sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obaljenom razgovoru. Osnivač imenuje direktora sa Liste. Javni konkurs nije uspeo ako Upravni odbor utvrdi da nema kandidata koji ispunjava uslove da uđe u izborni postupak o čemu je dužan da obavesti osnivača, odnosno ukoliko osnivač ne imenuje direktora Kulturnog centra Vrbasa sa Liste.


Pregledano: 267 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters