Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Domar – majstor održavanja Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „POLETARAC” u Barajevo (Poslato na 08-11-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „POLETARAC”
Barajevo, Svetosavska 83 tel. 011/7872-130
Vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: VII stepen stručne spreme, visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su utvrđivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07.10.2017. godine) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, – dozvola za rad (licenca/obaveza polaganja ispita za licencu).
Vaspitač
6 izvršilaca
USLOVI: VI stepen stručne spreme, visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije) studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, dozvola za rad (licenca/obaveza polaganja ispita za licencu).
Medicinska sestra – vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola – vaspitački smer – medicinska sestra vaspitač, dozvola za rad (licenca/obaveza polaganja ispita za licencu).
Spremačica
2 izvršioca
USLOVI: osnovno obrazovanje.
Domar – majstor održavanja
USLOVI: III stepen stručne spreme, srednje obrazovanje u trajanju od tri godine.
Pomoćni radnik u centralnoj kuhinji
USLOVI: osnovno obrazovanje.
USLOVI: zajednički uslovi: u radni odnos može biti primlјeno lice koje pored opštih uslova propisanih u članu 24. Zakona o radu ispunjava i posebne uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u PU „Poletarac” Barajevo: da ima odgovarajuće obrazovanje, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposbnost za rad sa decom, da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. da ima državlјanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik. Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet strance Ministarstva prosvete RS, original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, original ili kopija ne starije od jedne godine izvod iza matične knjige rođenih, (original ili overena kopija), uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija ne starija od šest meseci), uverenje MUP-a, ne starije od 6 meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci), ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, (original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci), kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima/za rad, koju vrši nadležna služba za zapošlјavanje primenom standardizovanih postupaka. Dkaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, lično ili poštom na adresu Ustanove: PU „Poletarac” ul. Svetosavska br. 86, 11460 Barajevo Sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/7872-130


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „POLETARAC”


Pregledano: 299 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters