Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme do 31.08.2024. godine Puno radno vreme

na OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ” u Niš (Poslato na 09-11-2023)

OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ”
18000 Niš, Generala Milojka Lešjanina 49a
Pedagoški asistent na određeno vreme do 31.08.2024. godine
USLOVI: da lice ima najmanje srednje stručno obrazovanje, savladan program obuke za pedagoškog asistenta i poznavanje romskog jezika; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmnje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da lice ima državlјanstvo Republike Srbije; da lice zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavlјaju ustanovi. Uz prijavni formular kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova iz člana 2 tačke 1), 3), 4) i 5) Odluke, u originalu ili overene prepise, odnosno fotokopije, i to: diplomu o stečenom obrazovanju; sertifikat izdat od strane nadležnog Ministarstva o završenoj uvodnoj obuci za pedagoškog asistenta; dokaz o poznavanju romskog jezika; uverenje o neosuđivanosti izdato od nadležnog organa MUP-a; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavlјivanja konkursa u oglasnim novinama „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave slati na adresu OŠ „Radoje Domanović” Niš, Generala Milojka Lešjanina 49/a. Lice za kontakt – Dušan Velјković, sekretar škole, telefon: 018/254-066.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ”


Pregledano: 934 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters