0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar na određeno radno vreme za rad na Projektu „Unapređenje kvaliteta zdra Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ŽITORAĐA u Žitorađa (Poslato na 17-11-2023)

DOM ZDRAVLjA ŽITORAĐA
18412 Žitorađa, Toplički heroji 55
Medicinska sestra – tehničar na određeno radno vreme za rad na
Projektu „Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga za lica starija
od 65. g. i lica sa posebnim potrebama” u trajanju do 31.12.2023.
USLOVI: Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlјa Žitorađa br. 515 od 05.06.2018. godine. Uslov za zasnivanje radnog odnosa je IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit i dozvola – licenca za rad ili rešenje o upisu u nadležnu komoru. Uz kratku biografiju/ prijavu kandidati treba da dostave dokaze da ispunjavaju uslove konkursa, i to: diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila – završena srednja medicinska škola – opšteg smera – IV stepen stručne spreme; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvola za rad – Licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik Komore; izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih ukoliko je diploma ili uverenje izdato na devojačko prezime; uverenje o državlјanstvu. Dokazi moraju biti original ili overene fotokopije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za dostavlјanje prijave kandidata je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Prijave se dostavlјaju na gore navedenu adresu: Dom zdravlјa Žitorađa, sa naznakom „Prijava na konkurs” ili lično predati u pravnoj službi Doma zdravlјa Žitorađa.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ŽITORAĐA


Pregledano: 41 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters