Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor za mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 17-11-2023)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUJANOVAC
Bujanovac, Karađorđa Petrovića bb.
Direktor za mandatni period od četiri godine
USLOVI: pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: državlјanin Republike Srbije, visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, ekonomskih, psiholoških, pedagoških i andragoških i socioloških nauka, odnosno stručni naziv diplomirani socijalni radnik i ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a poseduje organizatorske sposobnosti, da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u ustanovama socijalne zaštite. Kandidat za direktora Centra, uz propisanu konkursnu dokumentaciju, podnosi program rada za mandatni period na koji se vrši izbor. Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da prilože: uverenje o državlјanstvu RS/ ne starije od 6 meseca/, lekarsko uverenje, overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, potvrda o radnom stažu, uverenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv istog ne vodi postupak. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se na adresu: Centar za socijalni rad Bujanovac, Karađorđa Petrovića bb, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja, sa naznakom Konkurs za direktora.


Pregledano: 284 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters