0

Aplikacija

Diplomirani psiholog sa 50% radnog vremena Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RAŽANј u Ražanj (Poslato na 17-11-2023)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RAŽANј
37125 Ražanj, Novoražanjska 14
Diplomirani psiholog sa 50% radnog vremena
USLOVI: državlјanstvo Republike Srbije; visoko obrazovanje VII/1 stepen iz oblasti psihologije (Filozofski fakultet) na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESP bodova, odnosno specijalističkim studijama, po propisu koji uređuju visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno završene studije u trajanju od 4 godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru; najmanje jedna godina radnog iskustva na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite; ugovor na neodređeno vre me sa probnim radom u trajanju od 3 meseca. Zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas dostavlјaju: uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci); kratku poslovnu biografiju (sa kontakt podacima); original diplomu ili overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju; fotokopiju lične karte; izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili overenoj fotokopiji (ne starije od 6 meseci); lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 šest meseci); uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti je pokrenuta istraga (ne starije od 6 meseci); potvrdu o radnom iskustvu na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti i završenoj obuci po akreditovanom programu za voditelјa slučaja. Svi podneti dokazi moraju biti u originalu ili fotokopije overene od strane nadležnog organa. Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objavlјivanje oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje Niš. Prijave se dostavlјaju lično ili putem pošte na adresu: Centra za socijalni rad opštine Ražanj, Novoražanjska br. 14, 37125 Ražanj, sa naznakom: „Prijava na oglas za radno mesto diplomirani psiholog”. Kontakt telefoni: 037/3155-170, 037/3155-171. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata će biti objavlјena na sajtu Centra za socijalni rad opštine Ražanj i neće se dostavlјati ostalim učesnicima oglasa.


Pregledano: 49 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters