0

Aplikacija

Rukovodilac Odelјenja centra za socijalni rad Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PETROVAC I ŽAGUBICA u Petrovac na Mlavi (Poslato na 17-11-2023)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PETROVAC I ŽAGUBICA
12300 Petrovac na Mlavi Srpskih vladara 284
Rukovodilac Odelјenja centra za socijalni rad
USLOVI: državlјanstvo RS; visoko obrazovanje; visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa stečenim zvanjem diplomirani: socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, andragog, pravnik, ekonomista. Radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Posebni uslovi: organizacione veštine; komunikacione veštine; menadžerske veštine; znanje rada na računaru; položen državni ispit; posedovanje licence za stečano obrazovanje; prednost radno iskustvo u socijalnoj zaštiti. Svaki kandidat koji se javi na konkurs uz prijavu treba da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. očitanu ličnu kartu; 2. izvod iz matične knjige rođenih; 3. uverenje o državlјanstvu; 4. potvrdu suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, niti da je nepravnosnažnom presudom osuđen za krivična dela, koja ga čine nepodobnim za rad u državnim organima; 5. uverenje iz nadležne kaznene evidencije; 6. diplomu odnosno uverenje o stečenoj stručnoj spremi; 7. lekarsko uverenje; 8. CV, 9. dokazi za ispunjavanje posebnih uslova. Konkurs traje 8 dana od dana objavlјivanja u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Lice nadležno za davanje obaveštenja o konkursu je Kristina Krtinić. Prijave na konkurs slati u zatvorenom kovertu sa naznakom: „Prijava na konkurs”, na adresu: Centar za socijalni rad opština Petrovac i Žagubica, ul. Srpskih vladara 284, 12300 Petrovac na Mlavi. Telefon 012 331-473, e-mail adresa petrovacnamlavi. csr@minrzs.gov.rs


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PETROVAC I ŽAGUBICA


Pregledano: 84 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters