0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove; Knjižničar Puno radno vreme

na BIBLIOTEKA „17. SEPTEMBAR” u Mali Zvornik (Poslato na 17-11-2023)

BIBLIOTEKA „17. SEPTEMBAR”
15318 Mali Zvornik, Kralјa Petra Prvog 26 tel. 015/471-298
Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
USLOVI: visoko obrazovanje; diplomirani ekonomista, 240 ESPB; znanje rada na računaru.
Knjižničar
USLOVI: srednja stručna sprema: IV stepen; znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom; najmanje 9 meseci radnog iskustva.
OSTALO: uz prijavu na konkurs sa biografijom priložiti: uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; diplomu ili uverenje o stečenom obrazovanju (overena kopija); uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave koji nije stariji od 6 meseci); kopiju lične karte (ako je čipovana dostaviti očitanu); lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad (ne starije od 3 meseca), dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Napomena: Prijave slati ili lično dostaviti na adresu: Biblioteka „17. septembar” Mali Zvornik, Kralјa Petra Prvog 26, 15318 Mali Zvornik, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa sa naznakom „Za konkurs za prijem u radni odnos”. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi direktor. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi kandidati koji su konkurisali, a koji ispunjavaju uslove za prijem, biće pozvani na razgovor, o čemu se sačinjava zapisnik. Kandidati će o datumu i vremenu razgovora biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama. Prilikom razgovora, kandidati će biti upoznati sa detalјnim opisom poslova, u skladu sa važećim aktom o sistematizaciji. Odluku o izboru kandidata donosi direktor. Kandidati će biti obavešteni o izboru u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Sa izabranim kandidatom biće zaklјučen ugovor o radu u skladu sa zakonom. Za sve informacije obratiti se na broj telefona 015/471-298.


Skoro postavljeni poslovi BIBLIOTEKA „17. SEPTEMBAR”


Pregledano: 120 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters